Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
13 лютого 2019, 17:04
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації ре­зуль­татів про­ект­ної діяль­ності цик­ло­вих комісій.
12 лютого 2019, 13:07
13 лю­то­го 2019 ро­ку о 10.00 у кон­фе­ренц­залі ко­ле­джу відбу­деть­ся Аль­ма­нах: «По­двиг ге­роїв Крут у тво­рах ми­стецтва».
11 лютого 2019, 13:11
З 18 по 28 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі бу­дут ь про­ве­дені зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
05 лютого 2019, 10:06
6 лю­то­го 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ірпінсь­ка ніч пе­ред Різдвом».
24 січня 2019, 12:19
На­ка­зом МОН України від 12.12.2018 р. № 1369 за­твер­дже­но По­ря­док про­ве­ден­ня дер­жав­ної підсум­ко­вої ате­стації