Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини
06 листопада 2019, 19:11
З 11 по 28 ли­сто­па­да 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу зі стрітбо­лу.
24 жовтня 2019, 00:10
30 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 год. в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності се­ред груп сту­дентів І кур­су «Ко­ледж має та­лан­ти».
Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення