Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

24 листопада 2018 року о 10-00 в актовій залі коледжу відбудуться батьківські збори студентів І - ІІ курсу.

 

Порядок денний:

1. Ефективна взаємодія педагогічного колективу та батьків студентів як запорука успішного  освітньо - виховного процесу.

Директор коледжу Михайлов С.І.

2. Про основні вимоги до організації освітнього процесу в коледжі та підготовку до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

3. Про організацію дозвілля та побуту студентів і дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

Заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г.

4. Різне.