Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ко­ле­джу здо­бу­ли ціка­вий та ко­ри­с­ний до­свід нав­чан­ня за міжна­род­ни­ми стан­дар­та­ми якості освіти.
Вчора о 16:23
У Пісківській гу­манітарній гімназії ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли олімпіади з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Вчора о 16:21
19 жо­втня ко­ледж взяв участь у щорічно­му про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій», ор­ганізо­ва­но­му Бо­ро­дянсь­ким рай­он­ним цен­тром зай­ня­тості спільно з рай­он­ним відділом освіти.
19 жовтня 2017, 16:32
Всі новини

22вересня 2017року о 12-00 в актовій залі коледжу відбудуться батьківські збори студентів І курсу.

Порядок денний:

1. Про систему безоплатної правової допомоги в Україні.

(інформація Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області)

2. Про ефективну взаємодію педагогічного колективу з батьками студентів у навчально - виховному процесі.

(інформація директора коледжу Михайлова С.І.)

3. Про основні вимоги до організації навчального процесу у коледжі.

(інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.)

4. Про організацію дозвілля та побуту студентів й дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

(інформація заступника директора з виховної роботи Вдович В.Г.).

5. Різне.

Запрошені:

 

  1. Кіккас Віктор Едгардович- директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області;
  2.  Іванчук Ірина Францівна - заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
26 жо­втня о 13.30 відбу­деть­ся IEKHalloweenFEST-2017
Вчора о 16:15
24 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся 1-й етап VІІІ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
17 жовтня 2017, 18:10
Всі оголошення