Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

24 вересня о 13.15 на спортивному майданчику коледжу, з метою залучення здобувачів освіти до постійних занять фізичною культурою і спортом, виховання  любові до України та з нагоди   65 річчя заснування коледжу, відбудеться   спортивне свято День першокурсника, у якому візьмуть  участь здобувачі освіти  першого курсу.

У програмі свята:

 

  1. Руханка. Флешмоб.
  2. Спортивно-ігрова естафета.
  3. Підтягування на перекладині.
  4. Віджимання в положенні лежачи від лавки.
  5. Конкурс капітанів.
  6. Конкурс  «Кегельбан».
  7. Перетягування линви.

 

 

 

Ірина Снісар,

керівник фізичного виховання

 

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення