Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

Випускники коледжів, які прагнуть продовжити навчання у НУБіП України, але в силу різних обставин не мають змоги навчатися у базовому закладі (м. Київ), мають можливість вступити до МІЖКАФЕДРАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  на базі навчальних закладів нашого університету.

Якщо така МІЖКАФЕДРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ буде створена на базі  Ірпінського економічного коледжу, то чи згодні Ви на навчання за освітнім ступенем бакалавра?                                                                                     

Переваги  навчання на базі міжкафедральної лабораторії:

  1. Освітній процес відбувається за заочною (дистанційною) формою навчання на базі коледжу,  тобто не треба їздити в Київ, що економить Ваші витрати.
  2. Ви будете студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України заочної форми навчання і отримаєте диплом НУБіП України.
  3. Лекції та практичні заняття проводять науково-педагогічні працівники університету або з виїздом до коледжу або з використанням дистанційних технологій навчання (лекції в on-line режимі).
  4. Термін навчання – 2 роки 10 місяців ( скорочений термін).
  5. Вартість навчання є меншою, аніж би Ви навчались в базовому закладі (м. Київ).
  6. Надання гуртожитку на період сесії.                                        

 

Перейдіть за посиланням відповідно до вашої спеціальності та дайте відповідь на запитання.

 

 

 

Дякуємо за участь в опитуванні!

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
12 грудня 2019, 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення