Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 ли­сто­па­да 2017 ро­ку стар­ту­вав про­форієнтаційний про­ект цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
7 години тому
20 жо­втня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» з фахівця­ми з бух­гал­терсь­ко­го обліку
21 листопада 2017, 21:32
21 ли­сто­па­да 2017 ро­ку чле­ни ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у за­галь­номісь­ких за­хо­дах з вша­ну­ван­ня ге­роїв Ре­во­люції Гідності і Май­да­ну
21 листопада 2017, 14:15
Всі новини

30 серпня 2017 року о 10.00 год.  у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

 

  1.  Обрання секретаря педагогічної ради.
  2.   Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2017 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Чайка Л.В.).
  3. Підсумки навчальної та методичної роботи педагогічного колективу за  2016-2017 навчальний рік. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.
  4. Про виховну роботу педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році та завдання по національно-патріотичному вихованню студентської молоді.  Доповідає заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г.
  5. Розгляд  Комплексного плану роботи по організації освітнього та виховного процесу ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» на 2017-2018 навчальний рік. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.
  6. Різне.

 

Навчальна частина

Оголошення
У се­ре­ду, 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя.
14 листопада 2017, 09:08
З 13 по 24 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у нав­чаль­но­му за­кладі бу­дуть про­ве­дені спор­тивні зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
10 листопада 2017, 10:48
9 ли­сто­па­да у День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви стар­тує ХVІІІ Міжна­род­ний кон­курс з українсь­кої мо­ви імені Пет­ра Яци­ка
08 листопада 2017, 10:25
Всі оголошення