Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
З 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку у сту­дентів - пер­шо­курс­ників нав­чан­ня у ко­леджі роз­по­ча­ло­ся із нав­чаль­ної прак­ти­ки «Вступ до спеціаль­ності».
08 вересня 2017, 16:26
07 ве­рес­ня 2017 ро­ку сту­ден­ти - пер­шо­курс­ни­ки спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відвіда­ли му­зей ко­ле­джу
07 вересня 2017, 16:00
Всі новини

30 серпня 2017 року о 10.00 год.  у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

 

  1.  Обрання секретаря педагогічної ради.
  2.   Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2017 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Чайка Л.В.).
  3. Підсумки навчальної та методичної роботи педагогічного колективу за  2016-2017 навчальний рік. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.
  4. Про виховну роботу педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році та завдання по національно-патріотичному вихованню студентської молоді.  Доповідає заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г.
  5. Розгляд  Комплексного плану роботи по організації освітнього та виховного процесу ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» на 2017-2018 навчальний рік. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.
  6. Різне.

 

Навчальна частина

Оголошення
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
Вчора о 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру.
14 вересня 2017, 13:16
04 вересня 2017, 16:35
Всі оголошення