Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

У четвер, 30 листопада 2017 року, в аудиторії № 12 корпусу № 2 о 1510 відбудеться педагогічний семінар на тему: «Методика використання виробничих ситуацій на заняттях із фахових дисциплін».

 

План

  1. Використання виробничих ситуацій на заняттях з дисципліни «Фінансовий облік».

       Доповідач Талько Т.В.

  1. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення облікових дисциплін.

   Доповідач Лісовська Н.В.

  1. 3.     Методика використання ситуаційних задач на заняттях з екології.

 

Доповідач Бідун О.В.

 

Погоріла О.І., методист коледжу

 

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення