Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

23 червня  2018 року о 11.00 год. відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

  1. Про результати роботи екзаменаційних комісій  з атестації випускників  за всіма спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., проф. Калюга Є.В., д.е.н., проф. Давиденко Н.М., д.е.н., проф. Ларіна Я.С., к.п.н. Блозва А.І.
  2. Розгляд Освітніх програм профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік. Інформація Ільченко Н.В.
  3. Про навчальне навантаження на 2018-2019 н.р. Інформація Ільченко Н.В.
  4. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2017-2018 н.р.та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами   семестрового контролю за 1 семестр 2018-2019 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Ільченко Н.В.
  5. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2017-2018 н.р. Доповідають голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Березинець С.К., Даль Н.В., Підгурська І.С.
  6. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2017-2018 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І.
  7. Про зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" за освітнім ступенем бакалавра  у 2018 році.  Інформація Погорілої О.І.
  8. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2018 році.

Інформація Погорілої О.І.

         9. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2017-2018 навчальний рік. Доповідає Погоріла О.І.

         10. Поточні питання.

Навчальна частина

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення