Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

23 червня  2018 року о 11.00 год. відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

  1. Про результати роботи екзаменаційних комісій  з атестації випускників  за всіма спеціальностями. Доповідають голови ЕК: д.е.н., проф. Калюга Є.В., д.е.н., проф. Давиденко Н.М., д.е.н., проф. Ларіна Я.С., к.п.н. Блозва А.І.
  2. Розгляд Освітніх програм профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік. Інформація Ільченко Н.В.
  3. Про навчальне навантаження на 2018-2019 н.р. Інформація Ільченко Н.В.
  4. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2017-2018 н.р.та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами   семестрового контролю за 1 семестр 2018-2019 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Ільченко Н.В.
  5. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2017-2018 н.р. Доповідають голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Березинець С.К., Даль Н.В., Підгурська І.С.
  6. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2017-2018 навчальному році. Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І.
  7. Про зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" за освітнім ступенем бакалавра  у 2018 році.  Інформація Погорілої О.І.
  8. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2018 році.

Інформація Погорілої О.І.

         9. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2017-2018 навчальний рік. Доповідає Погоріла О.І.

         10. Поточні питання.

Навчальна частина

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення