Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

План заходів

з підготовки та проведення Всеукраїнського тижня права

Дата

проведення

Назва заходу

Відповідальні за виконання

03.12.2018

Оформлення стенду «Правовий вісник».

Берегеля І.М.

Організація тематичної книжкової виставки «Механізми забезпечення основних прав людини» в читальному залі бібліотеки коледжу.

Горніч Н.В.

Олімпіада з правознавства.

Викладачі правознавства

04.12.2018

Круглий стіл «Правові засади захисту прав людини» (протидія торгівлею людьми, булінгу).

Берегеля І.М.

Конкурс плакатів і стіннівок на тему: «Я – людина, отже маю права!» .

Члени гуртка «Юридична консультація», керівник гуртка

05.12.2018

Акція «Україна має право на мир!» на забезпечення реалізації третього покоління прав людини.

Викладачі правознавства, студентська рада

Відкрите практичне заняття «Трудове право».

Берегеля І.М., студенти групи 104-М

06.12.2018

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Керівники академічних груп

07.12.2018

 

Перегляд відеороликів «Сторінками Загальної декларації прав людини».

Берегеля І.М.,

Боровкова Г.С.,

члени гуртка «Юридична консультація»,

керівники академічних груп

Надання безкоштовних юридичних консультацій студентам і співробітникам коледжу.

Берегеля І.М.,

Боровкова Г.С.

Підведення підсумків.

Берегеля І.М.

 

Ірина Берегеля,

викладач правознавства

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення