Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди сту­дентсь­кої ра­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня ми­ру
21 вересня 2018, 17:03
У ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар на те­му:«Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні пе­да­гогічної куль­ту­ри ви­кла­да­ча»
20 вересня 2018, 11:02
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка»
13 вересня 2018, 19:41
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
13 вересня 2018, 14:27
У рам­ках пра­во­про­світни­ць­ко­го про­ек­ту «Я МАЮ ПРАВО!» 7 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі про­ве­де­на те­ма­тич­на лекція «Про­тидія бо­улінгу»
07 вересня 2018, 19:04
Всі новини

План  проведення заходів до Дня науки

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальні

1.

Відкрите засідання гуртка «Банкір»

27.04.2018 р.

Іванова С.М.

2.

 Відкриті засідання гуртків із загальноосвітніх предметів:

-           історичний;

-          англійської мови;

-          «Експерт»;

-           математичний;

-          «Фізик»

27.04 – 16.05. 2018 р.

Голови циклових комісій Підгурська І.С.,

Даль Н.В., керівники гуртків

3.

Відкрите засідання гуртка  «Основи

3D Моделювання»

03.05. 2018 р.

Керівники гуртка Ясінський О.В.,

Печкуров В.П.

4.

Відкрите засідання гуртка «Бухгалтер»

16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Литвинець Ю.І., керівник гуртка

5.

Відкриті засідання гуртків

 «Юний підприємець», «Споживач»

11.05 – 16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Березинець С.К., керівники гуртків

6.

Студентсько-учнівська конференція «Земля – наш спільний дім»

04.05.2018 р.

 

Голова циклової комісії Даль Н.В., викладачі

Бідун О.В., Смолянчук Н.В.

7.

Внутрішньовузівська студентська науково-практична конференція  «Сучасні орієнтири філологічних досліджень»

16.05.2018 р.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін, викладачі української філології

8.

Звіт-презентація науково-дослідної роботи циклових комісій з обдарованою молоддю протягом 2017-2018 навчального року

17.05.2018 р.

Голови циклових комісій

 

Погоріла О.І., методист коледжу

Оголошення
28 ве­рес­ня 2018 ро­ку біля ме­моріаль­ної до­шки ко­ле­джу відбу­деть­ся Лінійка Памʼяті ге­роя АТО Багіро­ва Ільга́ра Са­ле́хо­ви­ча з по­зив­ним «Ба­лу».
21 вересня 2018, 12:18
У по­неділок, 24 ве­рес­ня, відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня ку­ра­торів груп
13 вересня 2018, 16:42
19 ве­рес­ня о 15 го­дині в ауди­торії №21 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар - діло­ва гра «Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Олек­сан­дро­ви­ча Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні…
11 вересня 2018, 12:58
12 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
05 вересня 2018, 15:25
7 ве­рес­ня об 11 год. 30 хв. у ме­то­дич­но­му кабінеті відбу­деть­ся інструк­тив­но-ме­то­дич­на на­ра­да голів цик­ло­вих комісій.
05 вересня 2018, 15:18
Всі оголошення