Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­ти...
Вчора о 16:11
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
20 травня 2018, 16:14
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
У ко­леджі відбу­ла­ся за­хо­плю­ю­ча зустріч із ви­дат­ним українсь­ким фольк­ло­ри­стом, му­зи­кан­том, каз­ка­рем, пись­мен­ни­ком і гро­мадсь­ким діячем Саш­ком Лірни­ком.
16 травня 2018, 16:09
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
Всі новини

План  проведення заходів до Дня науки

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальні

1.

Відкрите засідання гуртка «Банкір»

27.04.2018 р.

Іванова С.М.

2.

 Відкриті засідання гуртків із загальноосвітніх предметів:

-           історичний;

-          англійської мови;

-          «Експерт»;

-           математичний;

-          «Фізик»

27.04 – 16.05. 2018 р.

Голови циклових комісій Підгурська І.С.,

Даль Н.В., керівники гуртків

3.

Відкрите засідання гуртка  «Основи

3D Моделювання»

03.05. 2018 р.

Керівники гуртка Ясінський О.В.,

Печкуров В.П.

4.

Відкрите засідання гуртка «Бухгалтер»

16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Литвинець Ю.І., керівник гуртка

5.

Відкриті засідання гуртків

 «Юний підприємець», «Споживач»

11.05 – 16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Березинець С.К., керівники гуртків

6.

Студентсько-учнівська конференція «Земля – наш спільний дім»

04.05.2018 р.

 

Голова циклової комісії Даль Н.В., викладачі

Бідун О.В., Смолянчук Н.В.

7.

Внутрішньовузівська студентська науково-практична конференція  «Сучасні орієнтири філологічних досліджень»

16.05.2018 р.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін, викладачі української філології

8.

Звіт-презентація науково-дослідної роботи циклових комісій з обдарованою молоддю протягом 2017-2018 навчального року

17.05.2018 р.

Голови циклових комісій

 

Погоріла О.І., методист коледжу

Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення