Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 ли­сто­па­да 2018 ро­ку сту­ден­ти і пе­да­го­ги ко­ле­джу взя­ли участь у за­галь­номісь­ко­му за­ході з на­го­ди 5-ї річниці Ре­во­люції Гідності
6 години тому
Про­форієнтаційна ро­бо­та в Ба­би­не­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів та Ми­ку­ли­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів.
Вчора о 14:45
На­пе­ре­додні Дня відкри­тих две­рей у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» сту­дент­ка Яцен­тюк Ана­стасія про­ве­ла про­форієнтаційну ро­бо­ту у своїй рідній школі.
Вчора о 14:43
Про­форієнтаційна ро­бо­та в шко­лах Бо­ро­дянсь­ко­го рай­о­ну.
19 листопада 2018, 17:04
З 6 по 15 ли­сто­па­да цик­ло­ва комісія обліко­вих дис­циплін у ко­леджі про­ве­ла на­си­че­ну, ціка­ву і го­ловне – про­дук­тив­ну де­ка­ду.
16 листопада 2018, 20:15
Всі новини

План  проведення заходів до Дня науки

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

 

№ п/п

Заходи

Дата

Відповідальні

1.

Відкрите засідання гуртка «Банкір»

27.04.2018 р.

Іванова С.М.

2.

 Відкриті засідання гуртків із загальноосвітніх предметів:

-           історичний;

-          англійської мови;

-          «Експерт»;

-           математичний;

-          «Фізик»

27.04 – 16.05. 2018 р.

Голови циклових комісій Підгурська І.С.,

Даль Н.В., керівники гуртків

3.

Відкрите засідання гуртка  «Основи

3D Моделювання»

03.05. 2018 р.

Керівники гуртка Ясінський О.В.,

Печкуров В.П.

4.

Відкрите засідання гуртка «Бухгалтер»

16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Литвинець Ю.І., керівник гуртка

5.

Відкриті засідання гуртків

 «Юний підприємець», «Споживач»

11.05 – 16.05.2018 р.

Голова циклової комісії Березинець С.К., керівники гуртків

6.

Студентсько-учнівська конференція «Земля – наш спільний дім»

04.05.2018 р.

 

Голова циклової комісії Даль Н.В., викладачі

Бідун О.В., Смолянчук Н.В.

7.

Внутрішньовузівська студентська науково-практична конференція  «Сучасні орієнтири філологічних досліджень»

16.05.2018 р.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін, викладачі української філології

8.

Звіт-презентація науково-дослідної роботи циклових комісій з обдарованою молоддю протягом 2017-2018 навчального року

17.05.2018 р.

Голови циклових комісій

 

Погоріла О.І., методист коледжу

Оголошення
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
Сьогодні о 09:26
Для сту­дентів 2 кур­су – про ДПА у формі ЗНО
16 листопада 2018, 19:34
21 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у спор­тив­но­му залі ко­ле­джу ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­де відкри­те за­нят­тя в групі 308-К.
16 листопада 2018, 19:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності «Ко­ледж має та­лан­ти».
09 листопада 2018, 15:52
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків: ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків…
09 листопада 2018, 10:50
12 ли­сто­па­да відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя – лекція к.с-г.н. По­це­луй­ка М.П з нав­чаль­ної дис­ципліни « Еко­логія».
07 листопада 2018, 16:15
З 12 по 23 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
07 листопада 2018, 14:49
Всі оголошення