Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
6 груд­ня 2018 ро­ку пред­став­ни­ки пе­да­гогічно­го ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у міжна­родній на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Якість ви­щої освіти: українсь­ка національ­на та євро­пейські прак­ти­ки», під го...
06 грудня 2018, 10:56
5 груд­ня 2018 ро­ку, на­пе­ре­додні свят­ку­ван­ня Дня Зброй­них сил України, у на­шо­му ко­леджі тра­диційно відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
05 грудня 2018, 12:51
30 ли­сто­па­да ко­ледж взяв участь у щорічно­му про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій», ор­ганізо­ва­но­му Києво-Свя­то­шинсь­ким рай­он­ним цен­тром зай­ня­тості спільно з рай­он­ним відділом освіти.
30 листопада 2018, 16:29
30 ли­сто­па­да 2018 ро­ку відбу­ла­ся ІІ Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ко-учнівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренції з англійсь­кої мо­ви «This Eхciting World of English».
30 листопада 2018, 16:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбув­ся кон­курс «Ко­ледж має та­лан­ти - 2018» се­ред сту­дентів груп І кур­су.
29 листопада 2018, 15:44
Всі новини

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на період з 28.08.2018 р. по 03.09.2018 р.

 

Дата

Вид роботи, назва заходів

Місце проведення

28 серпня

вівторок

З 900  - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

В закріплених аудиторіях

 

 

29 серпня

середа

 

900  - 1000 - нарада класних керівників

Аудиторія № 12

корпус №2

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

1000  - 1200  - засідання циклових комісій. Розгляд Комплексного плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.

В закріплених аудиторіях

1200  - 1700  - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

1400  - 1500 –   нарада викладачів

Аудиторія № 12

корпус №2

 

 

30 серпня

четвер

900  - 1700 – поселення в гуртожиток студентів нового набору та старших курсів

Гуртожиток

1000   - засідання педагогічної ради

 

Конференцзал корпусу №2

1300  - 1700  підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

В закріплених аудиторіях

 

31 серпня

п’ятниця

1000- Урочисте свято «День знань»

Актова зала

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів старших курсів

Гуртожиток

03 вересня

понеділок

 

 

1 пара 8.30  - 9.50

Тематична лекція

В аудиторіях

2, 3 пара -  заняття згідно з розкладом

В аудиторіях

 

Навчальна частина

Оголошення
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
5 груд­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги», при­свя­чене Дню Зброй­них сил України.
26 листопада 2018, 15:04
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
21 листопада 2018, 09:26
Всі оголошення