Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на період з 28.08.2018 р. по 03.09.2018 р.

 

Дата

Вид роботи, назва заходів

Місце проведення

28 серпня

вівторок

З 900  - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

В закріплених аудиторіях

 

 

29 серпня

середа

 

900  - 1000 - нарада класних керівників

Аудиторія № 12

корпус №2

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

1000  - 1200  - засідання циклових комісій. Розгляд Комплексного плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.

В закріплених аудиторіях

1200  - 1700  - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

1400  - 1500 –   нарада викладачів

Аудиторія № 12

корпус №2

 

 

30 серпня

четвер

900  - 1700 – поселення в гуртожиток студентів нового набору та старших курсів

Гуртожиток

1000   - засідання педагогічної ради

 

Конференцзал корпусу №2

1300  - 1700  підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

В закріплених аудиторіях

 

31 серпня

п’ятниця

1000- Урочисте свято «День знань»

Актова зала

900  - 1700  - поселення в гуртожиток студентів старших курсів

Гуртожиток

03 вересня

понеділок

 

 

1 пара 8.30  - 9.50

Тематична лекція

В аудиторіях

2, 3 пара -  заняття згідно з розкладом

В аудиторіях

 

Навчальна частина

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення