Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

До уваги студентів 2 курсу, які складатимуть ДПА у 2019 році у формі ЗНО!

 

З метою якісної підготовки до успішного складання Державної підсумкової атестації у формі ЗНО, у коледжі з 01 лютого 2019 р. проводитимуться факультативні заняття з предметів: українська мова, математика, історія України, а також з англійської мови (ДПА у закладі).

На факультативних заняттях студенти зможуть повторити теоретичний матеріал, попрацювати із сертифікаційними роботами минулих років, систематизувати та поглибити свої знання, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО.

Факультативні заняття проводять досвідчені викладачі: Манзюк Т.С. (українська мова), Підгурська І.С., Медведь Т.М. (історія України), Іваненко Н.В. (математика).

Для запису на факультатив та інформування про вартість надання освітньої послуги звертатись до вказаних викладачів.

 

Наталія Ільченко,

заступник директора з навчальної роботи

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення