Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

26  квітня  2018 року о 15.00 год. відбудеться засідання педагогічної ради коледжу.

 

Порядок денний:

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація Погорілої О.І.

2. Про результати проміжної атестації знань студентів. Доповідають Семененко Т.А., Сова В.М.

3.Стан викладання та дотримання вимог щодо оцінювання знань студентів з гуманітарних предметів (всесвітня історія, історія України, світова література, правознавство, людина і світ). Доповідач Підгурська І.С., співдоповідач Заболотна А.Г.

4. Про стан виконання плану заходів з покращення наукової та педагогічної активності викладачів щодо дотримання Ліцензійних вимог з кадрового забезпечення. Інформація голів циклових комісій.

5. Розгляд «Положення про екзамени та заліки у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Інформація Ільченко Н.В.

6. Поточні питання.

 

Навчальна частина