Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

24червня 2020 року о 13.30 год.

у конференцзалі корпусу № 2

відбудеться засідання педагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Доповідач секретар педагогічної ради Погоріла О.І.
  2. Про результати роботи ЕК з атестації випускників за всіма спеціальностями. Інформація завідувачів відділень Лісовської Н.В., Семененко Т.А.
  3. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2020-2021 н.р. та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за І семестр 2021-2022 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація заступника директора з навчальної роботи Сови В.М.
  4. Про результати опитування здобувачів освіти 1-4 курсів щодо організації освітнього процесу. Інформація директорки коледжу Ільченко Н.В.
  5. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків освітнього процесу та розкладу занять у 2020-2021 н.р. Доповідач завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І.
  6. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2021 році. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Погорілої О.І.
  7. Розгляд клопотань педагогічних працівників та визнання результатів підвищення кваліфікації. Доповідає методист Іванова С.М.
  8. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2020-2021 н.р. Доповідач секретар педагогічної ради Погоріла О.І.
  9. Про навчальне навантаження на 2021-2022 н.р. Інформація заступника директора з навчальної роботи Сови В.М.
  10. Різне.
Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення