Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

Річний план закупівель на 2015 рік. Переглянути

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Річний план закупівель на 2021р.

1. https://gov.e-tender.ua/planDetails/bfe44ebfe9ae4771b074a7e424705cc9, UA-P-2021-11-05-000648-c
2. https://gov.e-tender.ua/planDetails/48d1e3cef8ae445aa0a27132633d1047,UA-P-2020-12-14-010939-c
3.https://gov.e-tender.ua/planDetails/48b8e3ee977d435cb8b4b9ed11bea9d6,  UA-P-2021-07-07-001092-a.
4. https://gov.e-tender.ua/planDetails/b22231a8989c4953b1c4ca4f8b1c5144, UA-P-2020-12-09-003411-b.