Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

Річний план закупівель на 2015 рік. Переглянути

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Річний план закупівель на 2021р.

1. https://gov.e-tender.ua/planDetails/bfe44ebfe9ae4771b074a7e424705cc9, UA-P-2021-11-05-000648-c
2. https://gov.e-tender.ua/planDetails/48d1e3cef8ae445aa0a27132633d1047,UA-P-2020-12-14-010939-c
3.https://gov.e-tender.ua/planDetails/48b8e3ee977d435cb8b4b9ed11bea9d6,  UA-P-2021-07-07-001092-a.
4. https://gov.e-tender.ua/planDetails/b22231a8989c4953b1c4ca4f8b1c5144, UA-P-2020-12-09-003411-b.