Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
23.02.2021 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве за­нят­тя гурт­ка «Бізнес-екс­прес» для ліцеїстів ІАЛ НУБіП України.
7 hours ago
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
7 hours ago
18 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач Оле­на Ко­втун про­ве­ла інфор­маційну го­ди­ну зі сту­ден­та­ми спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» групи 305(209)-Т на те­му: «Пра­вові про­бле­ми елект...
18 february 2021, 20:23
17 січня 2021р. цик­ло­ва комісія гу­манітар­них дис­циплін про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну «Ба­чи­ти сер­цем», при­свя­че­ну Міжна­род­но­му дню рідної мо­ви та зустрічі з пись­мен­ни­цею Світла­ною Та­лан, у якій взя­ли участь ...
17 february 2021, 20:25
Read all

     College Teaching Staff

49 teachers, including 3 one holding several employments secure  the educational process.

 

Among the regular educational workers are:

-    1     Doctor of Science

-    9    Candidates  of Science, 3 Associate Professors

-    26   Teachers of higher qualification category

-    4      Methodologists, 3 Senior teachers

-     3     Postgraduate  students

 

The honorary titles and awards  have ( persons ):

-      Honoured worker of education of Ukraine   -  1

-      Excellent  worker  of education of Ukraine   -  5

-      Excellent agricultural worker of  education of Ukraine -  3

-      Honorable award of Ukraine  “Mark of Honour”  - 2

-      Title of  “Honoured pedagogical worker of   NULES of Ukraine  - 4

 

 

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
Just now
Всі оголошення