Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
У рам­ках про­форієнтаційної ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли ворк­шоп з ме­тою по­пуля­ри­зації спеціаль­ності мар­ке­тинг для у...
21 january 2020, 13:01
17 січня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з про­форієнтаційною про­гра­мою відвіда­ли шко­ли Ірпінсь­ко­го регіону.
18 january 2020, 12:59
Про­форієнтаційна ро­бо­та є важ­ли­вою скла­до­вою діяль­ності ко­ле­джу по фор­му­ван­ню кон­тин­ген­ту сту­дентів за­кла­ду ви­щої освіти.
17 january 2020, 11:15
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
17 january 2020, 11:12
Read all

1956      By order of Ministry of Agriculture of the USSR of July 27, number 483,          

Irpin Agricultural Technical College of Bookkeeping was established. The  training by speciality “Accounting” was started.

1992      By order of Ministry of Agriculture and Provisions of  Ukraine of September 

29, 1992,  number 103,  Irpin  Agricultural  Technical   College  of Bookkeeping  was     given a new name Irpin Economic Technical College.

1998   By State Accreditation Committee Resolution of December 8, 1998, the educational  establishment was given the status of college.

2005   By resolution of National Agricultural University academic council of December 30, 2004 and National Agricultural University order of January 20, 2005, number 21, Irpin Economic College was reorganised into separated structural subdivision  of  National Agricultural University  “Irpin Econonic College”.

2008      By rector order of  November  11, 2008, number 759, “About measures concerning the execution of Cabinet resolution of Ukraine of October 30, 2008, number 945, the educational establishment  was given      a new name Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Science of Ukraine “Irpin Economic College”.   

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Just now
16 січня 2020 ро­ку о 10.00 год. в ауди­торії 21 кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся семінар "Ан­ти­сур­жик. Чи­ста українсь­ка".
10 january 2020, 10:39
Всі оголошення