Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 september 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 september 2019, 10:59
Read all

1956      By order of Ministry of Agriculture of the USSR of July 27, number 483,          

Irpin Agricultural Technical College of Bookkeeping was established. The  training by speciality “Accounting” was started.

1992      By order of Ministry of Agriculture and Provisions of  Ukraine of September 

29, 1992,  number 103,  Irpin  Agricultural  Technical   College  of Bookkeeping  was     given a new name Irpin Economic Technical College.

1998   By State Accreditation Committee Resolution of December 8, 1998, the educational  establishment was given the status of college.

2005   By resolution of National Agricultural University academic council of December 30, 2004 and National Agricultural University order of January 20, 2005, number 21, Irpin Economic College was reorganised into separated structural subdivision  of  National Agricultural University  “Irpin Econonic College”.

2008      By rector order of  November  11, 2008, number 759, “About measures concerning the execution of Cabinet resolution of Ukraine of October 30, 2008, number 945, the educational establishment  was given      a new name Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Science of Ukraine “Irpin Economic College”.   

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Yesterday at 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 september 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 september 2019, 15:02
Всі оголошення