Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Yesterday at 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 august 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 august 2022, 19:53
Read all

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА

 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Ірпінський економічний коледж»

 

 

Етичний кодекс (далі –Кодекс) – це комплекс моральних та етичних правил, якими керується студент в особистій та громадській поведінці протягом усього терміну навчання у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» (далі - Коледж).

Кодекс честі укладений відповідно до загальнолюдських цінностей з метою вирішення одного з головних завдань вищої школи – всебічного духовного, морального, національно-свідомого й гармонічного розвитку особистості студента, а також для підвищення власної відповідальності за свою поведінку та вчинки; спрямований на утвердження Справедливості, Добра, Гуманізму, Свободи.

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Принципи етичних відносин учасників навчального процесу полягають у:

Повазі – справедливому й гідному ставленні до інших студентів, викладачів та співробітників Коледжу та інших навчальних закладів, у тому числі закордонних.

Чесності – прояві правдивості у всьому, неприйнятності будь-яких виявів неправди.

Відповідальності – виконанні взятих на себе обіцянок і зобов’язань щодо навчання та поведінки.

Розвитку та зростанні – прагненні до самовдосконалення, професійного, особистісного, творчого, духовного розвитку.

1.2. Приймаючи норми Кодексу, студент Коледжу бере на себе відповідальність за недотримання відповідних норм.

 

Розділ 2. Студент зобов’язується:

 

  • дотримуватися прав і свобод людини й громадянина України;
  • дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, Правил проживання в гуртожитку, інших нормативних документів, запроваджених у Коледжі;
  • зміцнювати престиж і авторитет Коледжу шляхом власних досягнень у навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо;
  • захищати інтереси Коледжу, бути його патріотом;
  • з повагою ставитися до символіки Коледжу - герба, прапора, гімну та інших атрибутів, не використовувати їх у особистих корисливих цілях;
  • сумлінно виконувати обов’язки студента – учасника навчального процесу;
  • не перешкоджати виконанню обов’язків іншими студентами, викладачами та співробітниками Коледжу;
  • дотримуватися політичної коректності;
  • дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з іншими студентами, викладачами і співробітникам Коледжу, інших навчальних закладів;
  • бути охайним, чистим, відповідно одягненим;
  • враховувати та поважати культурні й інші особливості різних етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій;
  • виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, викладачів та співробітників Коледжу інших національностей;
  • при проживанні в гуртожитку дотримуватися правил проживання, а також підтримувати атмосферу добросусідства, уникаючи будь-яких непорозумінь з іншими мешканцями гуртожитку та його співробітниками.

 

Розділ 3. Для студента є неприпустимими:

 

  • поведінка, яка може завдати шкоди Коледжу та його репутації;
  • вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних речовин, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  • використання нецензурних виразів у спілкуванні;
  • паління в неналежних місцях (у навчальних корпусах, гуртожитку та на прилеглій до Коледжу території);
  • недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну поведінку в громадських місцях;
  • наклепи на інших студентів та викладачів;
  • брутальність і нахабство у поведінці;
  • різні форми публічного прояву агресії;
  • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з оманою, нечесністю;
  • прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб при складанні будь-якого виду підсумкового контролю;
  • використання родинних або службових зв’язків для отримання задовільної або вищої оцінки;
  • здача для оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто;
  • спізнення на навчальні заняття або пропуски без поважної на те причини;
  • завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі Коледжу;
  • розповсюдження негативних чуток про Коледж, навчальний процес, викладачів та студентів;
  • використання без дозволу адміністрації символіки Коледжу у різноманітних заходах, не пов’язаних з діяльністю Коледжу;
  • передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, інших документів та матеріалів Коледжу;
  • інша негідна поведінка, що визнана законодавством України протиправною.

Цей кодекс ухвалюється на загальній конференції студентів Коледжу і підписується повноважними представниками студентства та всіма студентами.

Невиконання Кодексу честі студентом передбачає розгляд порушення на засіданні студентської ради Коледжу з прийняттям рішень щодо можливого стягнення.

 

Розглянуто та схвалено

загальною конференцією

студентів коледжу.

Протокол № 4 від 22.10.2015р.