Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
13 ли­сто­па­да відбу­ла­ся гра-вікто­ри­на «Бух­гал­тер-за­по­ру­ка про­фесійно­го успіху».
3 hours ago
8 ли­сто­па­да 2019 ро­ку сту­ден­ти та ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» приєдна­ли­ся до на­пи­сан­ня радіодик­тан­ту національ­ної єдності.
12 november 2019, 21:07
Read all