Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
У рам­ках про­форієнтаційної ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли ворк­шоп з ме­тою по­пуля­ри­зації спеціаль­ності мар­ке­тинг для у...
21 january 2020, 13:01
17 січня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з про­форієнтаційною про­гра­мою відвіда­ли шко­ли Ірпінсь­ко­го регіону.
18 january 2020, 12:59
Про­форієнтаційна ро­бо­та є важ­ли­вою скла­до­вою діяль­ності ко­ле­джу по фор­му­ван­ню кон­тин­ген­ту сту­дентів за­кла­ду ви­щої освіти.
17 january 2020, 11:15
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
17 january 2020, 11:12
Read all
Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Just now
16 січня 2020 ро­ку о 10.00 год. в ауди­торії 21 кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся семінар "Ан­ти­сур­жик. Чи­ста українсь­ка".
10 january 2020, 10:39
Всі оголошення