Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
У рам­ках про­форієнтаційної ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли ворк­шоп з ме­тою по­пуля­ри­зації спеціаль­ності мар­ке­тинг для у...
21 january 2020, 13:01
17 січня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з про­форієнтаційною про­гра­мою відвіда­ли шко­ли Ірпінсь­ко­го регіону.
18 january 2020, 12:59
Про­форієнтаційна ро­бо­та є важ­ли­вою скла­до­вою діяль­ності ко­ле­джу по фор­му­ван­ню кон­тин­ген­ту сту­дентів за­кла­ду ви­щої освіти.
17 january 2020, 11:15
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
17 january 2020, 11:12
Read all

Доступ до публічної інформації

 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування  України «Ірпінський економічний коледж» надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

 1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)

форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (зразок)

Поштова адреса ВП НУБіП України  «Ірпінський економічний коледж» для подання інформаційного запиту:

08200, вул. Гагаріна, 9, м. Ірпінь, Київська обл. (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

факс: (04597) 6-20-03

електронна пошта: iek@irpin.com

Форма електронного запиту на інформацію

 

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Just now
16 січня 2020 ро­ку о 10.00 год. в ауди­торії 21 кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся семінар "Ан­ти­сур­жик. Чи­ста українсь­ка".
10 january 2020, 10:39
Всі оголошення