Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини
 

Абітурієнтам для вступу у базовий університет - Нацональний університет біоресурсів і природокористування України

Правила прийому 2021

Переваги навчання в НУБіП України

Випускникам технікумів і коледжів

 

Магістратура

 

Вартість навчання

Електронний вступ - 2021

Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Військова освіта

Запитання - відповіді

Навчання та практики за кордоном

Контакти приймальної комісії

Особливості умов прийому до НУБіП України у 2021 році (осіб, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста, ОС «Бакалавр»)