Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Економіка

051

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Облік і оподаткування  

071

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Маркетинг

075

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика

120

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Харчові технології

181

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення