Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Економіка

051

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Облік і оподаткування  

071

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Маркетинг

075

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова

120

2. Математика

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика

120

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

Харчові технології

181

1. Українська мова або Українська мова та література

100

2. Математика або історія України або географія

100

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Харчові технології

181

1. Українська мова

120

2. Математика або історія України або географія

120

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення