Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

 

Обсяг державного замовлення

 на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня

 фахового молодшого бакалавра у 2020 році

 

Спеціальність

Денна форма навчання

Ліцензійні

обсяги

Державне

замовлення

У тому числі

квота-1

на базі

9 кл.

на базі

11 кл.

на базі

9 кл.

на базі

11 кл.

на базі

9 кл.

на базі

11 кл.

Економіка

30

0

5

0

1

0

Облік і оподаткування

30

10

25

6

2

1

Фінанси, банківська справа і страхування

30

10

25

5

2

1

Маркетинг

30

0

9

0

1

0

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

10

22

4

2

1

Комп'ютерна інженерія

40

10

18

0

2

0

Харчові технології

50

0

5

0

1

0