Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців з вищою освітою у 2017 році

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

ОКР «Молодший спеціаліст»

 

 

Спеціальність

Денна форма навчання

Ліцензійні обсяги

Державне замовлення

на базі  9 кл.

071 «Облік і оподаткування»

250

40

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

80

40

075 «Маркетинг»

30

9

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

75

22

123 «Комп'ютерна інженерія»

50

18

 

Приймальна комісія

 

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення