Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

Строки прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

базової загальної середньої освіти (9 кл.)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

29 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00 год. 13 липня

Проведення вступних іспитів та співбесід

14 липня – 24 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 27 липня

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

- на місця державного замовлення

до 12:00 год.  29 липня

Зарахування вступників

 

 

 

за державним замовленням –

не пізніше 18:00 год.  31 липня

за кошти фізичних або юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 03 серпня

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 09 серпня

 

 

 

Строки додаткового прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

 базової загальної середньої освіти

за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

04 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00 год. 16 серпня

Проведення вступних іспитів

17 серпня – 18 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 19 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 12:00  31 серпня

 

 

 

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

повної загальної середньої освіти (11 кл.)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18:00 год. 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00 год.  02 серпня

Вступні іспити для вступників, які вступають на місця державного замовлення

01 липня – 13 липня

Додаткова сесія вступних іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 липня – 02 серпня

Вступні іспити проводяться

01 липня – 20 липня

Співбесіди

24 липня – 29 липня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12:00 год.  05  серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників (які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів)

не пізніше 12:00 год. 05  серпня

Виконання вимог вступниками, які проходили співбесіду та отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 год.  06 серпня

Виконання вимог вступниками (крім тих, хто проходив співбесіду), які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00 год.  09 серпня

Зарахування вступників, які проходили співбесіду

за державним замовленням не пізніше 12:00 год. 07 серпня

Зарахування вступників (крім тих, хто проходив співбесіду)

за державним замовленням – не пізніше 12:00 год.  14 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 12:00 год. 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30  вересня)

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 20 серпня

 

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення