Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
02 груд­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач­ка цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» Ок­са­на Ба­жан про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9 кла­су ЗОШ № 18 м. Ірпінь.
03 грудня 2021, 15:56
1 груд­ня 2021 ро­ку сту­ден­ти І кур­су та учні ліцею №3 Го­сто­мельсь­кої се­лищ­ної ра­ди взя­ли участь в усно­му жур­налі «Іван Фран­ко – Мой­сей України».
02 грудня 2021, 16:02
1 груд­ня 2021 ро­ку клас­ним керівни­ком Ва­лен­ти­ною Га­по­но­вою бу­ло про­ве­де­но те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну «Не дай СНІДу шанс!» у групі 208(114)-Х.
02 грудня 2021, 16:00
1 груд­ня 2021 ро­ку в рам­ках співпраці ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» з Ірпінсь­ким ака­демічним ліцеєм НУБіП України відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня гурт­ка «Світ то­ва­рознав­ства».
02 грудня 2021, 15:56
1 груд­ня 2021 ро­ку в рам­ках співпраці ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» з Ірпінсь­ким ака­демічним ліцеєм НУБіП України відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня гурт­ка «Світ то­ва­рознав­ства».
02 грудня 2021, 15:53
Всі новини

Строки прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

базової загальної середньої освіти (9 кл.)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

29 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00 год. 13 липня

Проведення вступних іспитів та співбесід

14 липня – 24 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 27 липня

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

- на місця державного замовлення

до 12:00 год.  29 липня

Зарахування вступників

 

 

 

за державним замовленням –

не пізніше 18:00 год.  31 липня

за кошти фізичних або юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 03 серпня

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 09 серпня

 

 

 

Строки додаткового прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

 базової загальної середньої освіти

за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

04 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

о 18:00 год. 16 серпня

Проведення вступних іспитів

17 серпня – 18 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 19 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 12:00  31 серпня

 

 

 

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

повної загальної середньої освіти (11 кл.)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18:00 год. 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00 год.  02 серпня

Вступні іспити для вступників, які вступають на місця державного замовлення

01 липня – 13 липня

Додаткова сесія вступних іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 липня – 02 серпня

Вступні іспити проводяться

01 липня – 20 липня

Співбесіди

24 липня – 29 липня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12:00 год.  05  серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників (які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів)

не пізніше 12:00 год. 05  серпня

Виконання вимог вступниками, які проходили співбесіду та отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 год.  06 серпня

Виконання вимог вступниками (крім тих, хто проходив співбесіду), які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00 год.  09 серпня

Зарахування вступників, які проходили співбесіду

за державним замовленням не пізніше 12:00 год. 07 серпня

Зарахування вступників (крім тих, хто проходив співбесіду)

за державним замовленням – не пізніше 12:00 год.  14 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 12:00 год. 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30  вересня)

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 20 серпня

 

Оголошення
8 груд­ня 2021 ро­ку у ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги», при­свя­чене Дню Зброй­них сил України.
03 грудня 2021, 15:50
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко¬ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 листопада 2021, 13:14
25 ли­сто­па­да о 13.30 відбу­деть­ся Кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу – де­ле­гатів сту­дентсь­ких ака­демічних груп.
24 листопада 2021, 14:55
Всі оголошення