Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
19 - 20 трав­ня на відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відбув­ся за­хист кур­со­вих сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія».
20 травня 2022, 20:31
18 трав­ня у формі веб­кон­фе­ренції відбу­ло­ся уро­чи­сте засідан­ня ХІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2022» у Національ­но­му універ­си­теті біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України.
19 травня 2022, 20:05
19 травня 2022, 19:52
18 трав­ня клас­ний керівник Аліна Щер­ба­ко­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня на те­му «Син­дром про­ви­ни вціліло­го».
18 травня 2022, 23:51
Всі новини

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на 2022-2023 н.р.

Денна форма здобуття освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн

 

Назва спеціальності

 

Код

На основі базової  середньої освіти

На основі повної загальної (профільної) середньої освіти

Економіка  

051

13200,00

-

Облік і оподаткування  

071

13200,00

13200,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

13200,00

13200,00

Маркетинг

075

13200,00

-

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

13200,00

13200,00

Комп’ютерна інженерія

123

14500,00

-

Харчові технології

181

13500,00

13500,00