Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

Правила та приклад написання

супровідного листа

 

Відсутність досвіду роботи може негативно позначитись на рішенні менеджера по персоналу розглядати кандидатуру на заміщення відкритої вакансії. Саме в цьому випадку на допомогу приходить супровідний лист, у якому в короткій формі молодий спеціаліст може розповісти про свої особисті якості, амбіції, бажання та прагнення отримати саме цю посаду.

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ – це діловий документ, що говорить, до речі, про те, що Ви знаєте елементарні правила етики ділового листування, і має досить чітку структуру:

 

Правила складання супровідного листа


        Попередня заява на посаду (вакансію), як правило, складається із двох документів: супровідного листа та резюме. Резюме містить загальні відомості про кандидата, а супровідний лист дозволяє правильно сфокусувати увагу роботодавця. 

       При складанні супровідного листа варто врахувати ряд факторів:

  • мета; 
  • аудиторія; 
  • зміст; 
  • формат.

 

Мета
       Супровідний лист і резюме звичайно містить інформацію, на основі якої майбутній роботодавець буде вирішувати, запрошувати Вас на співбесіду чи ні. Мета супровідного листа - звернути увагу роботодавця на Ваше резюме

       Аудиторія 
       Супровідний лист надає можливість почути Вас. Він характеризує Вас як особистість, показує вміння приділяти увагу деталям, навички комунікації, ентузіазм, інтелект та певний інтерес до компанії, у яку Ви направляєте лист.
       Таким чином, супровідний лист повинен бути орієнтованим на кожну окрему компанію, вакансія якої Вас цікавить. Ви повинні провести невелике дослідження, для того щоб довідатися про потреби й мету компанії, щоб потім використати знання, отримані в ході цього дослідження, у своєму листі. 

       Зміст 
       Супровідний лист повинен бути адресований певній особі в компанії, саме тому, хто буде розглядати Вашу заявку. Як правило, такого роду інформацію Ви можете знайти самостійно або просто довідатися в компанії, хто є адресатом. 

У листі Ви повинні вказати посаду, на яку претендуєте. Підкресліть свій інтерес та знання в тій сфері, у якій працює компанія в цей час, а також  Вашу кваліфікацію в цій галузі. Необхідно, щоб майбутній роботодавець знав: 

  • чому Ви хочете працювати саме в цій компанії, 
  • відповідність Вашого досвіду  вимогам  цієї компанії, Вашу кваліфікацію.

Відзначте в супровідному листі найбільш важливі й доречні досягнення, навики та досвід, перераховані в резюме. У супровідному листі Ви повинні посилатися на резюме (наприклад: "більш детально розглянуто в резюме"). 

       Формат 
       Супровідний лист повинен мати невимушено-формальний тон і складатися з параграфів. 

Перший параграф повинен бути коротким, містити інформацію про бажану посаду та про те, як Ви довідалися про неї, особисті контакти, які ви маєте в компанії, відомості про Вашу загальну кваліфікацію. 
       Основа супровідного  листа повинна складатися з 1-3 довших параграфів, у яких Ви деталізуєте Вашу кваліфікацію для даної вакансії. Для цього виберіть найбільш доцільну інформацію з Вашого резюме, і передайте її докладно, демонструючи таким чином, як Ваше професійне досьє характеризує Вас. Будьте максимально лаконічні і звертайте увагу майбутнього роботодавця на деталі, описані в резюме. 

Заключна частина Вашого листа повинна містити побажання запрошення на співбесіду. Інформацію про те, як можна з Вами зв'язатися, і висловлення готовності прибути на зустріч або надати подальшу інформацію.

У висновку подякуйте Вашому адресату за виявлену увагу й приділений час на розгляд Вашої кандидатури.

Прикріплені файли:
Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення