Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Про­форієнтаційна ро­бо­та в Ба­би­не­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів та Ми­ку­ли­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів.
Вчора о 14:45
На­пе­ре­додні Дня відкри­тих две­рей у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» сту­дент­ка Яцен­тюк Ана­стасія про­ве­ла про­форієнтаційну ро­бо­ту у своїй рідній школі.
Вчора о 14:43
Про­форієнтаційна ро­бо­та в шко­лах Бо­ро­дянсь­ко­го рай­о­ну.
19 листопада 2018, 17:04
З 6 по 15 ли­сто­па­да цик­ло­ва комісія обліко­вих дис­циплін у ко­леджі про­ве­ла на­си­че­ну, ціка­ву і го­ловне – про­дук­тив­ну де­ка­ду.
16 листопада 2018, 20:15
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ко­леджі відбув­ся пре­вен­тив­ний захід з пи­тань без­печ­ної екс­плу­а­тації котлів в осінньо-зи­мо­вий період.
16 листопада 2018, 19:29
Всі новини

Правила та приклад написання

супровідного листа

 

Відсутність досвіду роботи може негативно позначитись на рішенні менеджера по персоналу розглядати кандидатуру на заміщення відкритої вакансії. Саме в цьому випадку на допомогу приходить супровідний лист, у якому в короткій формі молодий спеціаліст може розповісти про свої особисті якості, амбіції, бажання та прагнення отримати саме цю посаду.

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ – це діловий документ, що говорить, до речі, про те, що Ви знаєте елементарні правила етики ділового листування, і має досить чітку структуру:

 

Правила складання супровідного листа


        Попередня заява на посаду (вакансію), як правило, складається із двох документів: супровідного листа та резюме. Резюме містить загальні відомості про кандидата, а супровідний лист дозволяє правильно сфокусувати увагу роботодавця. 

       При складанні супровідного листа варто врахувати ряд факторів:

  • мета; 
  • аудиторія; 
  • зміст; 
  • формат.

 

Мета
       Супровідний лист і резюме звичайно містить інформацію, на основі якої майбутній роботодавець буде вирішувати, запрошувати Вас на співбесіду чи ні. Мета супровідного листа - звернути увагу роботодавця на Ваше резюме

       Аудиторія 
       Супровідний лист надає можливість почути Вас. Він характеризує Вас як особистість, показує вміння приділяти увагу деталям, навички комунікації, ентузіазм, інтелект та певний інтерес до компанії, у яку Ви направляєте лист.
       Таким чином, супровідний лист повинен бути орієнтованим на кожну окрему компанію, вакансія якої Вас цікавить. Ви повинні провести невелике дослідження, для того щоб довідатися про потреби й мету компанії, щоб потім використати знання, отримані в ході цього дослідження, у своєму листі. 

       Зміст 
       Супровідний лист повинен бути адресований певній особі в компанії, саме тому, хто буде розглядати Вашу заявку. Як правило, такого роду інформацію Ви можете знайти самостійно або просто довідатися в компанії, хто є адресатом. 

У листі Ви повинні вказати посаду, на яку претендуєте. Підкресліть свій інтерес та знання в тій сфері, у якій працює компанія в цей час, а також  Вашу кваліфікацію в цій галузі. Необхідно, щоб майбутній роботодавець знав: 

  • чому Ви хочете працювати саме в цій компанії, 
  • відповідність Вашого досвіду  вимогам  цієї компанії, Вашу кваліфікацію.

Відзначте в супровідному листі найбільш важливі й доречні досягнення, навики та досвід, перераховані в резюме. У супровідному листі Ви повинні посилатися на резюме (наприклад: "більш детально розглянуто в резюме"). 

       Формат 
       Супровідний лист повинен мати невимушено-формальний тон і складатися з параграфів. 

Перший параграф повинен бути коротким, містити інформацію про бажану посаду та про те, як Ви довідалися про неї, особисті контакти, які ви маєте в компанії, відомості про Вашу загальну кваліфікацію. 
       Основа супровідного  листа повинна складатися з 1-3 довших параграфів, у яких Ви деталізуєте Вашу кваліфікацію для даної вакансії. Для цього виберіть найбільш доцільну інформацію з Вашого резюме, і передайте її докладно, демонструючи таким чином, як Ваше професійне досьє характеризує Вас. Будьте максимально лаконічні і звертайте увагу майбутнього роботодавця на деталі, описані в резюме. 

Заключна частина Вашого листа повинна містити побажання запрошення на співбесіду. Інформацію про те, як можна з Вами зв'язатися, і висловлення готовності прибути на зустріч або надати подальшу інформацію.

У висновку подякуйте Вашому адресату за виявлену увагу й приділений час на розгляд Вашої кандидатури.

Прикріплені файли:
Оголошення
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
4 години тому
Для сту­дентів 2 кур­су – про ДПА у формі ЗНО
16 листопада 2018, 19:34
21 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у спор­тив­но­му залі ко­ле­джу ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­де відкри­те за­нят­тя в групі 308-К.
16 листопада 2018, 19:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності «Ко­ледж має та­лан­ти».
09 листопада 2018, 15:52
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків: ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків…
09 листопада 2018, 10:50
12 ли­сто­па­да відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя – лекція к.с-г.н. По­це­луй­ка М.П з нав­чаль­ної дис­ципліни « Еко­логія».
07 листопада 2018, 16:15
З 12 по 23 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
07 листопада 2018, 14:49
Всі оголошення