Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

ЯК  ПРАВИЛЬНО  СКЛАСТИ  РЕЗЮМЕ?

 

РЕЗЮМЕ  — це короткий письмовий опис професійних якостей претендента, який демонструє потенціал особистості та здатність зайняти конкретну посаду.

Резюме повинно відображати три основні якості претендента: освіченість, продуктивність і необмеженість здібностей.

Інформацію для резюме слід вибирати, виходячи з конкретної посади, на яку претендуєте. Тому одне з головних правил резюме таке: на кожну нову співбесіду слід приходити з новим резюме і ніколи — без нього.

 

Орієнтовна структура резюме:

 • Особисті дані й контакти
 • Мета
 • Освіта
 • Досвід роботи й особисті досягнення
 • Додаткові навички роботи
 • Громадська діяльність і нагороди
 • Особисті якості, хобі.

 

Загальні вимоги до оформлення резюме:

 • Структурованість. Уся інформація має викладатися в певній послідовності і відповідати вибраній формі.
 • Вибірковість. Виберіть із Вашого професійного досвіду лише те, що відповідає поставленій меті.
 • Об’єктивність. Будьте об’єктивні й готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.
 • Стислість і конкретність. Резюме не повинно перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, чітко, роблячи акцент на важливих для роботодавця моментах.
 • Зосереджуйте увагу на своїх досягненнях.

 

 

 

 

Особливості оформлення:

 • Обсяг — не більше двох сторінок А-4, ключова інформація — на першій сторінці.
 • Використання одного шрифта (Тimes New Roman або Arial).
 • Розмір шрифта — 12 або 14. Кожен розділ виділений відступами.
 • Заголовки – напівжирним або підкресленням.
 • Перевірити правопис (клавіша F7 в редакторі Word).
 • Поля – ліворуч – 3 см; інші – 2 см.
 • Білий папір хорошої якості.

 

Рекомендації до оформлення окремих блоків

 

Блок «Особисті дані й контакти»

 • Ім’я та прізвище подаються великим шрифтом.
 • Важливо навести всі контакти — поштову й електронну адреси, скайп, посилання на сторінки у соціальних мережах, телефони.
 • Не допускаються скорочення та ініціали!

 

Блок «Освіта»

 • У резюме молодого спеціаліста цей блок займає провідне місце. Інформація вказується із датами початку й завершення навчання, у зворотному порядку.
 • Найчастіше подається лише академічна, хоча можна вносити курси, тренінги, стажування тощо.
 • Школа згадується в окремих випадках (спеціалізована; закінчили з відзнакою тощо). Важливо вказати технікум, коледж.
 • Якщо університетська спеціалізація має якесь відношення до обраної посади, можна назвати випускову кафедру.

 

Блок «Досвід роботи й особисті досягнення»

 • Це найважливіша частина резюме, Ваша «комерційна пропозиція».
 • Як досвід, можна подати будь-які навички (практика в університеті, безкоштовне стажування, семінари, конференції, «літні школи», тимчасовий підробіток).

 

 

 

 

Блок «Додаткові навички роботи (додаткова інформація)»

 

 • Вказується те, що характеризує Вас як  працівника, однак не відноситься безпосередньо до конкретних службових обов’язків:

-         досвід роботи із ПК (рівень володіння, робота з певними операційними системами й програмними продуктами);

-         володіння іноземними мовами (рівень – базовий, розмовний, високий; кількість балів TOEFL, GMAT, IELTS, TSE чи інших офіційних тестів);

-         наявність водійський прав (категорія), автомобіля тощо.

 

Блок «Громадська діяльність і нагороди»

 • Свідчить про лідерські якості, соціальні навички і рівень енергійності, активну участь у громадській діяльності.
 • Повинен бути найкоротшим.
 • Важливий для тих українських здобувачів, що планують працювати в іноземній компанії.

 

Практичні поради щодо написання резюме

 1. Максимальні конкретні формування (замість «здійснював навчання» – «навчив двох нових працівників»; замість «швидко засвоюю нові знання» – «освоїв нову процедуру в рекордний термін — за два тижні»).
 2. Уникайте багатослівності й пасивних форм (замість «розбирав скарги на ...» – «виконав»; замість «знаходив застосування» — «ефективно застосував»).
 3. Віддавайте перевагу позитивній інформації (замість «розбирав скарги на ..» – «допомагав клієнтам із ...»; замість «перешкоджав зниженню долі продаж» — «підвищував потенціал...»).
 4. Концентруйтесь на своїх досягненнях (замість «пропрацював три роки» — «отримав підвищення за посадою (подяку, заохочення, рекомендації тощо)».
 5. Уникайте довгих фраз і «мудрих» слів.
 6. Для характеристики професійного рівня можна використовувати слова: запровадив, завідував, досліджував, контролював, координував, забезпечував, заснував, організував, планував, запропонував, розробив, реорганізував, вирішив, керував, створював, збільшував, усував тощо.
 7.  Для характеристики особистих рис можна використовувати слова: акуратний, уважний, дисциплінований, надійний, наполегливий, об’єктивний, оптиміст, практичний, чесний, економний, енергійний, цілеспрямований, тактовний, чесний тощо.
 8. Найпоширеніші помилки:
 • невідповідність трудової біографії, освіти, досвіду претендента об’єктивним вимогам до посади або виставленим роботодавцем;
 • занадто коротке резюме — незрозуміло, чи то автору нічого сказати про себе, чи то він — «сіра мишка»;
 • демонстрація частої зміни місць роботи без пояснення об’єктивних причин;
 • відсутність вказівок на професійне зростання;
 • вказівка великої кількості навчальних курсів і семінарів;
 • занадто детальне резюме, що містить безліч непотрібної інформації і ліричних відступів або прояви недоречного гумору.
Прикріплені файли:
Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення