Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

педагогічного працівника

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»

 

Метою кодексу є утвердження у професійній діяльності педагогічного працівника Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж» морально-етичних цінностей і професійних норм на засадах гуманності, толерантності, поваги до гідності кожної людини, конфіденційності, довіри, співпраці, ввічливості та відповідальності.

 

Норми етичної поведінки педагогічних працівників

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

 

1. Етична поведінка стосовно професії

1.1. Постійно саморозвиватися та самовдосконалюватися у професійній сфері.

1.2. Працювати над розробкою власних та впровадженням інших сучасних педагогічних технологій, методик і програм.

1.3. Підвищувати якість та ефективність надання освітніх послуг.

1.4. Постійно дбати про культуру своєї поведінки, мови і спілкування. Не допускати ненормативної лексики, грубих і образливих висловлювань.

1.5. Підвищувати статус та престиж наукової і педагогічної діяльності.

1.6. Сприяти розповсюдженню наукових знань.

1.7. Визнавати пріоритети професійної і громадянської відповідальності над власними інтересами.

2. Етична поведінка стосовно студентів

2.1. Бути відповідальним за професійний і моральний розвиток студентів.

2.2. Поважати особистість студента і гарантувати захист його гідності та прав.

2.3. Здійснювати професійну взаємодію із студентською молоддю на засадах педагогіки співробітництва, суб’єкт - суб’єктних відносин.

2.4. Дотримуватися високого рівня культури поведінки, поводитися зі студентами і колегами стримано, тактовно, ввічливо, толерантно.

2.5. Не вимагати і не брати жодної оплати чи іншого доходу від студентів. Не допускати позастатутних відносин.

2.6. Враховувати індивідуальні нахили, потреби та інтереси кожного студента, надавати їм можливості конструювати власний професійний розвиток (відповідно до чинних норм), виховувати у студентської молоді відповідальність за власний вибір, професію, власне життя, поведінку і життя на Землі.

2.7. Створювати умови для саморозкриття та самореалізації студентської молоді, виховувати у студентів доброзичливість, гідність та оптимізм.

2.8. Проводити індивідуально-виховну роботу зі студентами, які проживають у гуртожитку, цікавитись їхнім особистим життям, вивчати морально-духовний стан студентів і сприяти його розвитку.

2.9. У всіх випадках, коли погляди студента на процес навчання чи виховання певною мірою відрізняються від думки педагога, педагогічний працівник повинен толерантно вислухати та знайти порозуміння зі студентом.

2.10. Критика стану успішності студента з навчальної дисципліни має бути конструктивною і спрямованою на покращення рівня його знань.

3. Етична поведінка стосовно колег

3.1. Визнавати різні погляди, підходи, форми та методи здійснення освітньої та наукової діяльності колег, висловлювати критичні зауваження та пропозиції коректно й аргументовано.

3.2. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати осуду, упередженої критики на їхню адресу.

4. Етична поведінка стосовно наукової діяльності

4.1. Забезпечувати бездоганну чесність і прозорість на всіх етапах наукового дослідження та вважати неприпустимим прояви шахрайства, зокрема фабрикування та фальшування даних, плагіату.

4.2. Нести особисту відповідальність за результати дослідження.

4.3. Інформувати суспільство про можливі негативні наслідки застосування результатів наукового дослідження.

4.4. Відстоювати авторські ідеї, не дивлячись на авторитети чи кон’юнктуру.

4.5. Критично ставитися до особистих досягнень, дотримуватися наукової чесності, скромності та коректності.

4.6. Висловлювати свою думку про роботу та наукові досягнення колег (здобувачів) чесно, чітко та неупереджено.

4.7. При рецензуванні наукових робіт зберігати незалежність і об’єктивність думок та суджень.

4.8. При публікації результатів дослідження, що проводилося групою дослідників, всі, хто брав творчу участь у роботі, мають бути зазначеними як автори; у разі необхідності може бути зазначено їхній особистий внесок.

5. Етична поведінка стосовно навколишнього середовища

5.1. Економно використовувати природні та енергетичні ресурси.

5.2. Шанобливо і відповідально ставитися до матеріальних цінностей коледжу.

5.3. Професійну діяльність спрямовувати на дотримання принципів сталого розвитку суспільства.

Відповідальність

У разі порушення кодексу до винних осіб можуть бути застосовані методи дисциплінарного впливу, передбачені «Положенням про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» та чинним законодавством.

 

Розглянуто та схвалено

педагогічною радою коледжу.

Протокол № 1 від 27.08.2015р.

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення