Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини
28 травня 2020, 22:29
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
16 травня 2020, 23:08
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
14 травня 2020, 13:27
Ша­нуємо і пам’ятаємо по­лег­лих ге­роїв, низь­ко схи­ляємо го­ло­ви пе­ред жи­ви­ми ве­те­ра­на­ми!
05 травня 2020, 10:25
Сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій взя­ли участь у на­ста­новчій он­лайн-кон­фе­ренції з ви­роб­ни­чої прак­ти­ки.
05 травня 2020, 09:31
Усі охочі мо­жуть по­ста­ви­ти за­пи­тан­ня ди­рек­торці ко­ле­джу На­талії Ільчен­ко та зго­дом от­ри­ма­ти відповіді на них у відеоз­вер­ненні.
Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
9 години тому
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення