Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
19 - 20 трав­ня на відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відбув­ся за­хист кур­со­вих сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія».
20 травня 2022, 20:31
18 трав­ня у формі веб­кон­фе­ренції відбу­ло­ся уро­чи­сте засідан­ня ХІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2022» у Національ­но­му універ­си­теті біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України.
19 травня 2022, 20:05
19 травня 2022, 19:52
18 трав­ня клас­ний керівник Аліна Щер­ба­ко­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня на те­му «Син­дром про­ви­ни вціліло­го».
18 травня 2022, 23:51
Всі новини
20 травня 2022, 20:31
19 - 20 трав­ня на відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відбув­ся за­хист кур­со­вих сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія».
19 травня 2022, 20:05
18 трав­ня у формі веб­кон­фе­ренції відбу­ло­ся уро­чи­сте засідан­ня ХІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2022» у Національ­но­му універ­си­теті біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України.
19 травня 2022, 19:52
18 травня 2022, 23:51
18 трав­ня клас­ний керівник Аліна Щер­ба­ко­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня на те­му «Син­дром про­ви­ни вціліло­го».
18 травня 2022, 22:09
18 трав­ня 2022 ро­ку бу­ла про­ве­де­на ви­хов­на го­ди­на до Дня ви­ши­ван­ки для сту­дентів груп 101-Е, 112-Ф та 103-Ф.
18 травня 2022, 22:04
78 сту­дентів 1 та 2 курсів до­лу­чи­ли­ся до участі в кон­кур­сах від про­ек­ту «На урок» «Stand with Ukraine» та «Ми з України».
18 травня 2022, 20:28
17 трав­ня клас­ний керівник групи 107-Т Ок­са­на ПОГОРІЛА про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му дню сім’ї.
18 травня 2022, 19:54
Май­стер-клас «Ро­з­роб­лен­ня та ро­з­ра­ху­нок тех­но­логічної карт­ки кулінар­но­го ви­ро­бу» для сту­дентів 2 кур­су групи 208(114)-Х спеціаль­ності Хар­чові тех­но­логії про­ве­ла завіду­вач­ка нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії ор­ганізації ре­сто­ран­но­го гос­по­дар­ства Ма­ри­на Ми­ро­нен­ко.
18 травня 2022, 16:54
17 трав­ня 2022 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня адміністра­тив­ної ра­ди ко­ле­джу