Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
26 квітня 2018 ро­ку ми­нає 32 ро­ки від дня аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції.
4 години тому
25 квітня 2018 ро­ку у ак­товій залі НУБіП України відбув­ся фінал ХХХVІІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на - 2018».
25 квітня 2018, 14:54
24 квітня 2018 ро­ку в кіно­те­атрі «Жо­втень» м.Київ відбув­ся до­прем‘єрний кіно­по­каз до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
24 квітня 2018, 12:36
21 квітня ко­ледж го­стин­но відчи­нив двері для всіх ба­жа­ю­чих дізна­ти­ся про нав­чаль­ний за­клад та освіту, яку ко­жен змо­же от­ри­ма­ти, всту­пив­ши до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
21 квітня 2018, 14:00
Сту­ден­ти ко­ле­джу - учас­ни­ки за­ходів з на­го­ди про­ве­ден­ня пер­шої Спар­такіади Київсь­кої об­ласті се­ред ліквіда­торів наслідків аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції
21 квітня 2018, 12:23
Всі новини
4 години тому
26 квітня 2018 ро­ку ми­нає 32 ро­ки від дня аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції.
25 квітня 2018, 14:54
25 квітня 2018 ро­ку у ак­товій залі НУБіП України відбув­ся фінал ХХХVІІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на - 2018».
24 квітня 2018, 12:36
24 квітня 2018 ро­ку в кіно­те­атрі «Жо­втень» м.Київ відбув­ся до­прем‘єрний кіно­по­каз до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
21 квітня 2018, 14:00
21 квітня ко­ледж го­стин­но відчи­нив двері для всіх ба­жа­ю­чих дізна­ти­ся про нав­чаль­ний за­клад та освіту, яку ко­жен змо­же от­ри­ма­ти, всту­пив­ши до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
21 квітня 2018, 12:23
Сту­ден­ти ко­ле­джу - учас­ни­ки за­ходів з на­го­ди про­ве­ден­ня пер­шої Спар­такіади Київсь­кої об­ласті се­ред ліквіда­торів наслідків аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції
20 квітня 2018, 13:10
Вибір про­фесії – один із най­складніших і найвідповідальніших кроків у житті мо­ло­дої лю­ди­ни. Визна­чи­ти­ся з цим ви­бо­ром мо­лоді що­ро­ку до­по­ма­га­ють працівни­ки служ­би зай­ня­тості та освітя­ни.
19 квітня 2018, 12:13
19 квітня сту­ден­ти-ви­пуск­ни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України, де про­во­ди­вся День відкри­тих две­рей.
19 квітня 2018, 12:02
З ме­тою до­по­мо­ги шко­ля­рам пра­виль­но зорієнту­ва­ти­ся у світі про­фесій та виб­ра­ти фах до душі, а та­кож за­лу­чен­ня учнівсь­кої мо­лоді до нав­чан­ня у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» у ЗОШ м. Ко­ро­стень про­ве­де­но про­форієнтаційну ро­бо­ту.
19 квітня 2018, 12:00
19 квітня 2018 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін.
18 квітня 2018, 14:31
З ме­тою на­дан­ня фахо­вої до­по­мо­ги у ви­борі май­бут­ньої про­фесії ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли про­форієнтаційні за­хо­ди в нав­чаль­них за­кла­дах м.Іванків.
Оголошення
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
Вчора о 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
18 квітня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ви – бо­гині-чарівниці».
12 квітня 2018, 14:30
Всі оголошення