Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини
03 березня 2021, 21:59
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
01 березня 2021, 22:05
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
28 лютого 2021, 12:51
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
26 лютого 2021, 12:47
25 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін і комп’ютер­них тех­но­логій Олек­сандра Ду­ло­ва та Олек­сандр Ясінсь­кий про­ве­ли захід «По­до­рож у світ тех­но­логій» для учнів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України.
25 лютого 2021, 22:07
24 лю­то­го сту­ден­ти групи 107-К і ви­кла­дач ко­ле­джу На­талія Смо­лян­чук взя­ли участь у он­лайн-транс­ляції пре­зен­тації кни­ги Ми­хай­ла Хая «Ми­ко­ла Буд­ник і коб­зар­ство».
25 лютого 2021, 21:56
24 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник, Оле­на Ко­втун, Ва­лен­ти­на Вдо­вич і На­талія Фе­досєєва про­ве­ли тренінг «По­до­рож у світ мар­ке­тин­гу».
24 лютого 2021, 21:58
23 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач гу­манітар­них дис­циплін Іри­на Бе­ре­ге­ля про­ве­ла про­форієнтаційні бесіди з уч­ня­ми 9-х та 11-х класів Шпитьківсь­кої за­галь­но­освітньої шко­ли.
24 лютого 2021, 20:52
23.02.2021 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве за­нят­тя гурт­ка «Бізнес-екс­прес» для ліцеїстів ІАЛ НУБіП України.
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення