Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини
28 червня 2020, 18:46
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:45
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
25 червня 2020, 10:07
22 червня 2020, 20:39
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність скла­да­ли ком­плекс­ний екза­мен.
22 червня 2020, 16:49
17 черв­ня 2020 р. сту­ден­ти групи 407-К спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» скла­ли ком­плекс­ний екза­мен за фахом
19 червня 2020, 18:43
У ко­леджі три­ва­ють ре­монтні ро­бо­ти
10 червня 2020, 09:31
ви­кла­дачі та сту­ден­ти ко­ле­жу до­лу­чи­лись до Ініціати­ви «IoT Step by Step» (Інтернет ре­чей крок за кро­ком) Ме­ре­же­вої Ака­демії Cisco