Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини
14 грудня 2018, 17:47
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 15:10
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив­чен­ням іно­зем­них мов (шко­ла лінгвісти­ки) імені З. Алієвої май­стер – клас «За­хи­сти свої пра­ва – ств...
11 грудня 2018, 15:13
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
07 грудня 2018, 11:29
7 груд­ня 2018 ро­ку бу­ла пе­ре­да­на бійцям ООС на схід та по­ра­не­ним сол­да­там у Ірпінсь­кий війсь­ко­вий шпи­таль гу­манітар­на до­по­мо­га, зібра­на сту­ден­та­ми і ви­кла­да­ча­ми ко­ле­джу в рам­ках бла­годійної акції.
06 грудня 2018, 12:34
6 груд­ня 2018 р. ви­кла­дач пра­вознав­ства, кан­ди­дат юри­дич­них на­ук Бе­ре­ге­ля І.М. про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя на те­му: «Тру­до­ве пра­во» у групі 104 – М.
06 грудня 2018, 10:56
6 груд­ня 2018 ро­ку пред­став­ни­ки пе­да­гогічно­го ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у міжна­родній на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Якість ви­щої освіти: українсь­ка національ­на та євро­пейські прак­ти­ки», під го­ло­ву­ван­ням рек­то­ра Станісла­ва Ніко­лаєнка.
05 грудня 2018, 12:51
5 груд­ня 2018 ро­ку, на­пе­ре­додні свят­ку­ван­ня Дня Зброй­них сил України, у на­шо­му ко­леджі тра­диційно відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
05 грудня 2018, 11:30
05 груд­ня 2018 ро­ку у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» бу­ло про­ве­де­но круг­лий стіл «Пра­вові за­са­ди за­хи­сту прав лю­ди­ни (про­тидія торгівлею людь­ми, булінгу, до­маш­ньо­му на­силь­ству)».
Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення