Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
7 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини
6 години тому
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
18 лютого 2019, 15:52
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
16 лютого 2019, 13:30
16 лю­то­го 2019 ро­ку ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» го­стин­но відчи­нив свої двері та зустрічав го­стей – май­бутніх абітурієнтів.
15 лютого 2019, 11:59
15 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбув­ся мітинг - реквієм «Уклін – жи­вим, по­лег­лим - сла­ва!» та урок муж­ності муж­ності.
14 лютого 2019, 17:51
14 лю­то­го ви­кла­дачі ко­ле­джу Підгурсь­ка І.С. та Мед­ведь Т.М. відвіда­ли шко­ли міста Бо­ро­дян­ка.
14 лютого 2019, 16:15
Ви­кла­дачі і сту­ден­ти ко­ле­джу зустріли­ся з док­то­ром еко­номічних на­ук, до­цен­том ка­фед­ри мар­ке­тин­гу та міжна­род­ної торгівлі НУБіП України Рус­ла­ном Бу­ря­ком
Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення