Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини
11 липня 2017, 19:12
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
30 червня 2017, 16:15
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
29 червня 2017, 15:06
25 черв­ня 2017 ро­ку за­вер­ши­вся чемпіонат України се­ред до­рос­лих зі стрибків на ба­туті (стрибків на ак­ро­ба­тичній доріжці)
24 червня 2017, 15:45
24 черв­ня у ко­леджі відбу­ла­ся ювілей­на зустріч ви­пуск­ників ми­ну­лих років ден­ної фор­ми нав­чан­ня
21 червня 2017, 17:27
21 черв­ня 2017 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День здо­ров’я»
19 червня 2017, 17:56
Сту­ден­ти ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до ор­ганізації і про­ве­ден­ня еко - фе­сти­ва­лю в ірпінсь­ко­му пар­ку ім. Ми­хай­ла Стель­ма­ха
16 червня 2017, 11:57
Сту­ден­ти здійс­ни­ли ціка­ву по­до­рож у ми­ну­ле, під час якої бу­ло відкри­то таємниці по­ход­жен­ня ба­га­то­клітин­них ор­ганізмів, дослідже­но аре­ал існу­ван­ня по­пуляцій тва­рин та рос­лин.
Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення