Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:40
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
16 квітня 2019, 16:41
16 квітня 2019 ро­ку ви­кла­дач гу­манітар­них дис­циплін Бе­ре­ге­ля І.М. про­ве­ла про­форієнтаційні бесіди у Дмитрівській та Шпитьківській за­галь­но­освітніх шко­лах І-ІІІ сту­пе­ня Києво-Свя­то­шинсь­ко­го рай­о­ну.
16 квітня 2019, 11:13
16 квітня відбу­ло­ся засідан­ня адміністра­тив­ної ра­ди ко­ле­джу, на яко­му бу­ли роз­г­ля­нуті ак­ту­альні пи­тан­ня діяль­ності ко­лек­ти­ву нав­чаль­но­го за­кла­ду.
13 квітня 2019, 14:54
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу - учас­ни­ки Регіональ­ної (не)кон­фе­ренції афілійо­ва­ної mini-EdCamp Irpin «Па­ра­диг­ма освітньо­го се­ре­до­ви­ща XXI століття».
11 квітня 2019, 15:33
11 квітня 2019 ро­ку сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій зустріли­ся з парт­не­ра­ми Міжна­род­ної ту­ри­стич­ної ком­панії Адвант Тре­вел. Ос­нов­ний текст:
Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення