Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 04 груд­ня по 10 груд­ня 2017 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий ти­ждень пра­ва
8 години тому
16 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відбу­ли­ся за­хо­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня сту­ден­та
Вчора о 17:02
16 ли­сто­па­да 2017 ро­ку для сту­дентів ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» про­ве­де­но інфор­маційно-про­світни­ць­кий тренінг з медіагра­мот­ності.
Вчора о 15:24
Всі новини
8 години тому
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 04 груд­ня по 10 груд­ня 2017 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий ти­ждень пра­ва
Вчора о 17:02
16 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відбу­ли­ся за­хо­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня сту­ден­та
Вчора о 15:24
16 ли­сто­па­да 2017 ро­ку для сту­дентів ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» про­ве­де­но інфор­маційно-про­світни­ць­кий тренінг з медіагра­мот­ності.
15 листопада 2017, 14:45
15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку ви­кла­дач все­світньої історії Підгурсь­ка І.С. про­ве­ла у групі 101-О відкри­те лекційне за­нят­тя на те­му: «Країни Азії у 20 – 30-х рр. ХХ ст. Японія. Індія. Ки­тай».
15 листопада 2017, 11:51
Як ми знаємо дис­ципліну «Кон­троль і ревізія»
14 листопада 2017, 15:30
14 ли­сто­па­да 2017 р. у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ла май­стер-клас «Дізнай­ся, спо­жи­ва­чу!».
14 листопада 2017, 12:53
14 ли­сто­па­да 2017 ро­ку в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін відбув­ся семінар із за­галь­них пи­тань пра­цевла­шту­ван­ня ви­пуск­ників.
14 листопада 2017, 12:48
Ко­ман­ди ко­ле­джу взя­ли участь у ІІІ Чемпіонаті Києво-Свя­то­шинсь­ко­го рай­о­ну з інте­лек­ту­аль­ної гри «Брейн-ринг»
09 листопада 2017, 17:45
9 ли­сто­па­да ви­кла­дач українсь­кої мо­ви та літе­ра­ту­ри За­бо­лот­на А.Г. зустріла­ся з адміністрацією та уч­ня­ми Пісківсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го об’єднан­ня «За­галь­но­освітня шко­ла І – ІІІ сту­пенів – дитячий са­док».
Оголошення
У се­ре­ду, 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя.
14 листопада 2017, 09:08
З 13 по 24 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у нав­чаль­но­му за­кладі бу­дуть про­ве­дені спор­тивні зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
10 листопада 2017, 10:48
9 ли­сто­па­да у День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви стар­тує ХVІІІ Міжна­род­ний кон­курс з українсь­кої мо­ви імені Пет­ра Яци­ка
08 листопада 2017, 10:25
Всі оголошення