Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

23 березня відбулося засідання атестаційної комісії по проведенню атестації педагогічних працівників коледжу.  Атестаційна комісія розглянула питання  про відповідність займаним посадам педагогічних працівників: Сови В.М., Гурської Л.Л., Черненької Л.Б., Речки К.М., Бажан О.М., Кудріна В.І., Куракіної О.В., Курчія Б.О. та Щербакової А.П. А також про підтвердження, присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань.

 Атестаційна комісія  під керівництвом її голови – директорки коледжу Наталії Ільченко працювала відповідно до чинних нормативно-правових документів щодо атестації педагогічних працівників. На засіданні була проаналізована робота педагогів впродовж міжатестаційного періоду та розглянуті їхні атестаційні листи.

Голови циклових комісій, які є членами атестаційної комісії, Олена Куракіна, Олександра Дулова, Світлана Іванова представили педагогів, які атестуються, коротко ознайомили присутніх з їхніми досягненнями в  навчальній, методичній, науково-дослідній, виховній та профорієнтаційній роботі.

Атестаційна комісія відзначила, що викладачі, які атестуються, видали значну кількість навчальних посібників та методичних рекомендацій, брали активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня,   розмістили статті у збірниках друкованих праць, а також здійснювали керівництво роботою наукових гуртків та науковою роботою здобувачів освіти, готуючи їх до участі у предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях. Багато уваги педагогічні працівники приділяли питанням фахового самовдосконалення, вивченню нових електронних засобів навчання і швидко відповідали на виклики часу: застосовували нові форми та методи роботи, впроваджували в освітній процес інноваційні технології, з метою забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання.

 Атестаційна комісія підтвердила високий рівень підготовки педагогічних працівників, які атестувалися, їх добросовісне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків, і одноголосно прийняла рішення:

  1. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про відповідність Сови В.М., Гурської Л.Л. займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».
  2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про відповідність Кудріна В.І. займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» педагогічному званню «старший викладач».
  3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про відповідність Черненької Л.Б., Курчія Б.О. займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
  4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про відповідність Бажан О.М.,  Речки К.М.,  Куракіної О.В. займаній посаді  та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
  5. Присвоїти  Щербаковій А.П. кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Остаточне рішення про присвоєння (підтвердження)  вищих кваліфікаційних категорій та педагогічних звань прийматиме атестаційна комісія Департаменту освіти і науки Київської ОДА. У підсумку засідання комісії голова атестаційної комісії Наталія Ільченко подякувала колегам за плідну та результативну роботу і побажала їм вдалого завершення такого важливого етапу педагогічної діяльності.

 

Оксана Погоріла, методист коледжу

 

 

 

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення