Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
4 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
4 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
4 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

16 квітня 2018 року в Ірпінському економічному коледжі  відбулося дистанційне тестування студентів спеціальності «Облік і оподаткування»   – незалежний замір знань,  який щорічно проводить ДУ «НМЦ «Агроосвіта»  з метою визначення рейтингу коледжу серед інших аграрних ЗВО України.

Контроль знань із фахових дисциплін необхідний для визначення професійної компетентності студентів-випускників економічних спеціальностей.

Результати незалежного заміру знань:

- успішність – 95 %;

- якість знань – 79 %;

- середній бал – 4,07.

Лариса Гурська ,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін