Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

16 квітня 2018 року в Ірпінському економічному коледжі  відбулося дистанційне тестування студентів спеціальності «Облік і оподаткування»   – незалежний замір знань,  який щорічно проводить ДУ «НМЦ «Агроосвіта»  з метою визначення рейтингу коледжу серед інших аграрних ЗВО України.

Контроль знань із фахових дисциплін необхідний для визначення професійної компетентності студентів-випускників економічних спеціальностей.

Результати незалежного заміру знань:

- успішність – 95 %;

- якість знань – 79 %;

- середній бал – 4,07.

Лариса Гурська ,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін