Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

10 квітня 2018 року в Ірпінському економічному коледжі  відбулося дистанційне тестування студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»   – незалежний замір знань,  який щорічно проводить ДУ «НМЦ «Агроосвіта»  з метою визначення рівня знань, аналізу об’єктивності оцінювання знань студентів, визначення рейтингу коледжу серед інших аграрних ВНЗ України.

Такий контроль знань із фахових дисциплін необхідний для визначення професійної компетентності студентів-випускників економічних спеціальностей.

Результати незалежного заміру знань:

- успішність – 100 %;

- якість знань – 100 %;

- середній бал – 4,59.

Лариса Гурська ,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення