Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 ли­сто­па­да у рам­ках за­ходів де­ка­ди цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп`ютер­них тех­но­логій ви­кла­дач Ду­ло­ва О. І. про­ве­ла круг­лий стіл «Су­часні ви­на­хо­ди люд­ства».
Вчора о 15:45
21 ли­сто­па­да се­ред сту­дентів груп третьо­го кур­су еко­номічно­го відділен­ня відбув­ся огляд-кон­курс відео­ро­ликів на те­му «Май­бут­ня про­фесія очи­ма сту­дентів».
Вчора о 13:09
Всі новини

Практика — це прекрасний привід ознайомитися зі своєю майбутньою роботою,закріпити отримані знання та здобути навички.

 

Згідно з графіком освітнього процесу студенти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» і «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» проходять  виробничу практику, збирають матеріал для написання звітів, захист яких відбудеться в навчальному закладі по закінченню практики.

Студенти випускних курсів під керівництвом досвідчених фахівців на базах виробничої практики  виконують посадові обов’язки, пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю.

Так, студенти спеціальності «Облік і оподаткування» під час  виробничої практики мають можливість набути практичного досвіду з обліку, економічного аналізу основних господарських процесів на підприємстві; ознайомитися з організаційно-економічною характеристикою підприємства, основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності; набути практичних навичок у роботі з первинною документацією та формами фінансової звітності. Представники базових підприємств (ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «Агроконтраст»,  ТОВ «Віста», ПСП «Колос», ДП «Макарівський лісгосп», ДП «Київське лісове господарство», ТОВ «Євроагомаркет 1», НУБіП України «Великоснітинське науково-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка» та інші) як керівники виробничої практики надають майбутнім фахівцям суттєву допомогу в удосконаленні професійних навичок.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять практику у фінансово-кредитних установах, а саме: у відділеннях АТ «Ощадбанк»,  АТ «ПУМБ банк», АТ «ОТП банк», АТ «Піреус банк МКБ»,  ПАТ КБ «Приватбанк» та інші.

Крім того, студенти-фінансисти  проходять онлайн-практику в ПАТ КБ «Приватбанк». Проект «Онлайн-практика» передбачає безкоштовне дистанційне інтерактивне навчання для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з новітніх банківських технологій і продуктів.  Результати виконання  програми фіксуються в сертифікаті студента за підсумками онлайн-практики (із зазначенням кількості набраних балів і оцінки за практику). Кращі студенти-практиканти,  які наберуть за підсумками практики не менше 90 балів, будуть зараховані до кадрового резерву ПриватБанку, що дає гарантію працевлаштування у банку після закінчення  закладу вищої освіти.

Під час виробничої практики  майбутні товарознавці вивчають спеціалізацію підприємств торгівлі, беруть участь в організації торгово-технологічних процесів, в обслуговуванні покупців, мають можливість аналізувати технологічне оснащення підприємств та вивчати закупівельну діяльність. Практику студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність» проходять у ТОВ «Фора», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Епіцентр К» та інших.

Майбутні маркетологи набувають практичних навичок на підприємствах,  що займаються виробництвом, рекламою та збутом товарів, а саме  ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Еланд Менеджмент», ТОВ «Медіа Ферст 1».

Студенти спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» вдосконалюють набуті в коледжі знання і вміння на підприємствах, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення, зокрема: ТОВ «ТБ-НЕТ»,  ТОВ «І-ЛАН», ТДВ «Компанія Бест», ТОВ «Хелікстрон», ТОВ «Інксістем» та інші.

Виробнича практика для всіх учасників освітнього процесу, є одним з найважливіших етапів підготовки фахівця, тому її організації в коледжі приділяється належна увага.

Сподіваємося, що досвід, набутий студентами ІІІ-ІV курсів під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

   

Оксана Погоріла, завідувач

навчально-виробничої практики

 

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків ...
19 листопада 2019, 10:43
Всі оголошення