Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

18 вересня студенти першого курсу економічного відділення (група 101- О, класний керівник Погоріла О.І.), з метою вивчення історії ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» і ознайомлення з предметами побуту, декоративно-ужитковим мистецтвом та культурою українського народу,  відвідали Музей історії навчального закладу й етнографічний музей коледжу «Українська світлиця». Екскурсії першокурсників музеями коледжу провела методист Заболотна А.Г., яка ознайомила їх з матеріалами стендів та  вітрин музею, де зберігаються фотокопії основних документів, що підтверджують дату відкриття та регламентують статус навчального закладу, його історичне минуле й динамічне сьогодення,  продемонструвала світлини директорів і викладачів коледжу різних років, колективів художньої самодіяльності, трудових загонів, спортивних команд та відомих випускників, а також світлини навчальних корпусів, кабінетів, лабораторій і гуртожитку різних років.

          Раритетними документами, що знаходяться в музеї, є грамоти, залікові книжки    випускників 50 – 60-х років; світлини перших випусків, особисті речі керівника фізичного виховання - учасника  Другої світової війни Фоменка Івана Сергійовича та випускника  коледжу Лантушенка Сергія, який загинув під час бойових дій на території Афганістану, книги з автографами відомих українських письменників, подаровані ними під час зустрічей з колективом, портрети директорів навчального закладу, написані викладачем-художником Сябруком В.К., рахівниці, арифмометри, перші калькулятори, що використовувалися при підготовці спеціалістів з бухгалтерського обліку, фінансів, товарознавства й комерційної діяльності. У цих експонатах – історія коледжу, його святкові та буденні миті, вони «оживляють» історію, допомагають осягнути минуле і сучасність Ірпінського економічного коледжу. З особливим інтересом слухали першокурсники розповідь про випускників коледжу та викладача Ільгара Багірова (позивний Балу) – учасників АТО на сході України, про Героя Майдану Устима Голоднюва – студента НУБіП України.

           А в етнографічному музеї коледжу «Українська світлиця», розглядаючи експонати, першокурсники згадували епізоди «Кайдашевої сім’ї» Івана Нечуя-Левицького та роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

                                                                        Оксана Погоріла, класний керівник групи 101-О

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення