Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності коледжу з формування контингенту студентів закладу вищої освіти.

Метою профорієнтації є ознайомлення учнів зі спеціальностями, вивчення та виявлення інтересів майбутніх абітурієнтів. Викладачі коледжу Ірина Вінник, Олена Ковтун та Валентина Вдович провели профорієнтаційну роботу з учнями дев’ятих класів трьох напрямів підготовки (інформаційних технологій, гуманітарно-правового та природничо-математичного) і учнів 11 класу Ірпінського академічного ліцею  НУБіП України.

Враховуючи бажання людини задовольняти свої потреби товарами та послугами належної якості й, безумовно, безпечною продукцією, викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі розробили проект, у рамках якого інформують споживачів про маркування харчових продуктів та сучасні підходи щодо алгоритму захисту прав споживачів.

Викладач фахових дисциплін циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. ознайомила учнів з  основними аспектами послідовності дій споживачів при порушенні їх споживчих прав, які визначені та регламентовані Законом України «Про захист прав споживачів». Звернула увагу учнів на маркування харчових продуктів як основний засіб комунікації між оператором ринку і споживачем. Учні брали активну участь в обговоренні дискусійних питань, навчалися читати маркування на прикладі зразків мінеральної води.

Викладач Ковтун О.П. наголосила на важливості застосування ДСТУ (Державний стандарт України), що містить обов'язкові та рекомендовані вимоги щодо якості продуктів, їх пакування, зберігання і транспортування, навчила за допомогою експрес-методу досліджувати якість плавлених сирків. Учні активно долучилися до цієї роботи, були у захваті від того, що метод працює, адже мали можливіть виявити фальсифікат.

Вдович В.Г., к.е.н., завідувач міжкафедральною лабораторією, звернула увагу ліцеїстів на перспективі продовжити навчання у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Щиро дякуємо директору ІАЛ НУБіП України Березинець С.К. за організацію заходу та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення