Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

17 квітня відбулася зустріч з колективом коледжу кандидата на заміщення посади директора коледжу Ільченко Н.В. На зустрічі були присутні викладачі коледжу, працівники з числа навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу.

Ільченко Наталія Володимирівна представила свою програму розвитку коледжу на перспективу. Стратегічним завданням кандидат на посаду директора вважає забезпечення високої якості освітніх послуг через: збереження, підтримання та примноження кращих традицій навчального закладу, сформованих за всю історію його функціонування; формування іміджу коледжу, як сучасного, відкритого для громадськості, конкурентоспроможного на ринку вітчизняних освітніх послуг закладу освіти; упровадження сучасних освітніх інноваційних технологій, підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних до самоосвіти та самореалізації   в умовах сучасного виробництва та ринку праці; посилення інтеграційних зв’язків з Національним університетом біоресурсів і природокористування України; забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку здобувачів освіти, виховання патріота, громадянина України; зміцнення матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності.

Ільченко Н.В. значну увагу у своєму виступі приділила питанням управління коледжем, кадровій політиці,  посиленню ролі викладача в освітньому процесі, забезпеченню академічної доброчесності, профорієнтаційній роботі, ліцензуванню нових спеціальностей, посиленню практичної підготовки, необхідності зв’язків з бізнесом та органами влади. Наталія Володимирівна закцентувала увагу і на розвитку студентського самоврядування, налагодженні конструктивної співпраці між органами студентського самоврядування і адміністрацією коледжу, створенні умов для розвитку та реалізації кожного студента як рівноправного учасника навчально-виховного процесу.

Ільченко Н.В. вважає, що у коледжі сформувалася система виховної роботи, національно-патріотичного виховання студентської молоді і цю роботу потрібно підтримувати, сприяти вихованню молодих людей з високими моральними якостями, забезпечити умови для розвитку спорту. Запропонувала започаткувати «День коледжу» як майданчик для зустрічей викладачів  та випускників минулих років з метою збереження єдності поколінь, популяризації навчального закладу, сприяння працевлаштуванню випускників.

У напрямку розвитку матеріально-технічної бази та фінансово-економічної діяльності Наталія Володимирівна окреслила необхідність: оновлення навчально-лабораторної бази, реконструкції спортивного майданчика, розробки програми енергозбереження, проведення заміни електромережі в гуртожитку, пошуку джерел надходження коштів до спеціального фонду, забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності, раціонального використання коштів, забезпечення матеріального і морального стимулювання працівників і студентів, дотримання безпечних умов щодо безпеки життєдіяльності, охорони праці та пожежної безпеки всіх учасників освітнього процесу.

Після ознайомлення з програмою кандидата на заміщення посади директора коледжу Ільченко Н.В. відповіла на запитання присутніх членів колективу. Викладачів цікавились як буде відбуватися співпраця з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України, чи зможуть вони працювати в ліцеї за сумісництвом, як будуть використовуватись актова зала, бібліотека, спортивний  зал, адже значно збільшиться кількість учасників освітнього процесу. Також присутніх на зустрічі цікавило питання чи буде працювати їдальня. Спільним і болючим для всіх, і викладачів, і працівників з числа навчально-допоміжного персоналу, було питання рівня оплати праці. Наталія Володимирівна сказала, що визначення посадових окладів не знаходяться в компетенції керівника навчального закладу, але від роботи колективу, спроможності заробляти кошти і формувати спецфонд, залежить і рівень фінансового благополуччя, можливість преміювання тощо.

На завершення зустрічі Ільченко Н.В. запевнила, що розуміє всю відповідальність керівника закладу за долю коледжу, за долю кожного, хто тут навчається чи працює, і вірить, що колектив спільною працею спроможний забезпечити рух вперед.

Голова оргкомітету з виборів директора коледжу Сова В.М. запросила прийти на збори трудового колективу, що відбудуться 19 квітня о 13.30 год., усіх педагогічних працівників, обраних представників з числа непедагогічних працівників та з числа студентів.

 

Оксана Погоріла, методист