Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
4 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
4 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
4 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

18 квітня відбулася зустріч із студентами кандидата на заміщення посади директора коледжу Ільченко Н.В.

Ільченко Наталія Володимирівна представила свою програму розвитку коледжу на перспективу, назвала стратегічні завдання по розвитку навчального закладу, серед яких: забезпечення високої якості освітніх послуг; збереження, примноження кращих традицій коледжу; упровадження сучасних освітніх інноваційних технологій, підготовка конкурентоспроможних фахівців; посилення інтеграційних зв’язків з Національним університетом біоресурсів і природокористування України; оновлення навчально-лабораторної бази  та ін.

Але основну увагу Ільченко Н.В. приділила питанню розвитку студентського самоврядування, наголосила на необхідності налагодження конструктивної співпраці між органами студентського самоврядування і адміністрацією коледжу, створення умов для розвитку та реалізації кожного студента як рівноправного учасника навчально-виховного процесу, постійної підтримки органів студентського самоврядування, залучення їх до організації навчального процесу, врахування вимог та пропозицій студентського самоврядування щодо якості надання освітніх послуг, сприяння виявленню в студентському середовищі потенційних лідерів, залучення їх до роботи в органах студентського самоврядування.

Наталія Володимирівна відмітила, що студенти можуть реально впливати на життя коледжу, адже мають право долучатися до розробки освітніх програм, навчальних планів, до питань з призначення стипендій, організації дозвілля, поселення в гуртожиток та багатьох інших. Кандидат на посаду директора коледжу вважає за необхідне налагодження контактів органів студентського самоврядування коледжу із студентською організацією НУБіП України.

Після ознайомлення з програмою кандидата на заміщення посади директора коледжу Ільченко Н.В. відповіла на запитання присутніх членів студентської ради коледжу, студентської ради гуртожитку, старост академічних груп, студентів – мешканців гуртожитку. І це спілкування виявилося доволі «гарячим». Юліана Холодкова цікавилася можливістю організації в коледжі театральної студії, Данило Медведь запитав, коли запрацює тренажерний зал, а Зінченка Богдана турбує питання умов проживання в гуртожитку. Костянтин Скачков поцікавився, чи існує процедура атестації викладачів на відповідність їх підготовки викладанню тієї чи іншої дисципліни, а Вікторія Лівіцька висловила думку щодо необхідності покращення санітарного стану гуртожитку.

Наталія Володимирівна відмітила активність та небайдужість студентів, сказала, що зауваження, пропозиції, скарги можна направляти на електронну скриньку довіри на сайті коледжу.

По закінченню зустрічі голова оргкомітету з виборів директора коледжу Сова В.М. запросила обраних представників з числа студентів прийти на збори, що відбудуться 19 квітня о 13.30 год.

 

Оргкомітет з виборів директора коледжу