Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

18 квітня відбулася зустріч із студентами кандидата на заміщення посади директора коледжу Ільченко Н.В.

Ільченко Наталія Володимирівна представила свою програму розвитку коледжу на перспективу, назвала стратегічні завдання по розвитку навчального закладу, серед яких: забезпечення високої якості освітніх послуг; збереження, примноження кращих традицій коледжу; упровадження сучасних освітніх інноваційних технологій, підготовка конкурентоспроможних фахівців; посилення інтеграційних зв’язків з Національним університетом біоресурсів і природокористування України; оновлення навчально-лабораторної бази  та ін.

Але основну увагу Ільченко Н.В. приділила питанню розвитку студентського самоврядування, наголосила на необхідності налагодження конструктивної співпраці між органами студентського самоврядування і адміністрацією коледжу, створення умов для розвитку та реалізації кожного студента як рівноправного учасника навчально-виховного процесу, постійної підтримки органів студентського самоврядування, залучення їх до організації навчального процесу, врахування вимог та пропозицій студентського самоврядування щодо якості надання освітніх послуг, сприяння виявленню в студентському середовищі потенційних лідерів, залучення їх до роботи в органах студентського самоврядування.

Наталія Володимирівна відмітила, що студенти можуть реально впливати на життя коледжу, адже мають право долучатися до розробки освітніх програм, навчальних планів, до питань з призначення стипендій, організації дозвілля, поселення в гуртожиток та багатьох інших. Кандидат на посаду директора коледжу вважає за необхідне налагодження контактів органів студентського самоврядування коледжу із студентською організацією НУБіП України.

Після ознайомлення з програмою кандидата на заміщення посади директора коледжу Ільченко Н.В. відповіла на запитання присутніх членів студентської ради коледжу, студентської ради гуртожитку, старост академічних груп, студентів – мешканців гуртожитку. І це спілкування виявилося доволі «гарячим». Юліана Холодкова цікавилася можливістю організації в коледжі театральної студії, Данило Медведь запитав, коли запрацює тренажерний зал, а Зінченка Богдана турбує питання умов проживання в гуртожитку. Костянтин Скачков поцікавився, чи існує процедура атестації викладачів на відповідність їх підготовки викладанню тієї чи іншої дисципліни, а Вікторія Лівіцька висловила думку щодо необхідності покращення санітарного стану гуртожитку.

Наталія Володимирівна відмітила активність та небайдужість студентів, сказала, що зауваження, пропозиції, скарги можна направляти на електронну скриньку довіри на сайті коледжу.

По закінченню зустрічі голова оргкомітету з виборів директора коледжу Сова В.М. запросила обраних представників з числа студентів прийти на збори, що відбудуться 19 квітня о 13.30 год.

 

Оргкомітет з виборів директора коледжу