Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
12 жо­втня 2021 ро­ку у групі 407-Т бу­ло про­ве­де­но відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Комп’ютерні си­сте­ми і ме­режі» на те­му: «Про­то­ко­ли пе­ре­дачі да­них. Різно­ви­ди та кла­сифікація».
13 жовтня 2021, 17:56
Сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в он­лайн-еста­феті «Ми – на­щад­ки ко­за­ць­кої сла­ви».
12 жовтня 2021, 16:57
08 жо­втня 2021 ро­ку в рам­ках співпраці ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» з Ірпінсь­ким ака­демічним ліцеєм НУБіП України відбу­ло­ся засідан­ня гурт­ка з про­фесійної орієнтації шко­лярів «Світ то...
09 жовтня 2021, 16:55
Ко­ледж до­лу­чи­вся до вceукpaїнcько­го пpoєкту "Зeлeнa кpaїнa"
09 жовтня 2021, 14:10
Всі новини

12 жовтня 2021 року відбулося відкрите практичне заняття викладача ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» Дулової О.І. для студентів 407-К групи спеціальності «Комп’ютерна інженерія» з дисципліни «Комп’ютерні системи і мережі» на тему: «Протоколи передачі даних. Різновиди та класифікація» з використанням платформи Discord.

Заняття проходило за чітко розробленим планом, складеному відповідно до програми. Структура заняття відповідала зазначеним нормам для навчальних занять.

Різноманітність і доцільність форм роботи на занятті стимулювали творче мислення у студентів.

Викладачем було продемонстровано добре володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, доречне застосування відповідних форм роботи.

Заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії. Студенти представили власні проєкти з таких тем: «Поняття протоколу передачі даних, інтерфейсу, стеку протоколів», «Типи стандартів. Міжнародний союз електрозв`язку. Міжнародна організація по стандартизації», «Протоколи: стеки протоколів та мережні архітектури». Показали достойну результативність та високий рівень володіння теоретичним матеріалом, вели діалогічне мовлення, ставили запитання, висловлювали власні думки.

Основну мету заняття було досягнуто, а саме: закріпити знання студентів щодо поняття протоколів передачі даних, їх особливостей, використання для досягнення максимальної продуктивності й гармонійності у роботі комп`ютерних систем і мереж; опанувати інформацію про типи протоколів передачі даних та їх призначення; мотивувати необхідність знать про принципи побудови сучасних КМ та розвивати вміння кваліфіковано підходити до цього з поставленими пепед ними експлуатаційними задачами.

Вдало було проведено викладачем заключний етап заняття – онлайн-тестування як контроль знань з вивченої теми у програмі Quizizz. Підбивши підсумки опрацьованої теми, Олександра Ігорівна виставила бали студентам, які демонстрували власні проєкти та брали участь в обговоренні.

Викладач показала себе як хороший фахівець та вмілий організатор. На занятті було створено атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.

Тетяна Мірча,

методист коледжу

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко¬ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
11 жовтня 2021, 13:14
30 ве­рес­ня 2021 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
24 вересня 2021, 09:58
з 22 по 30 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­на де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
21 вересня 2021, 10:04
Всі оголошення