Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

Усі ми, незалежно від  віку, статі, освіти, посади, соціального статусу в суспільстві або інших ознак, які нас відрізняють, реалізуємо себе як споживачі. Саме тому одним із головних завдань, що стоїть сьогодні перед нашою країною і суспільством в цілому, є забезпечення  високих європейських стандартів життя громадян, що є неможливим без ефективної  системи захисту прав споживачів, доступу до якісних та безпечних товарів.

Сьогодні український споживач є заручником державної політики і підступності представників недобросовісних продавців і має розраховувати виключно на свої сили та знання. Тому заняття факультативу забезпечать отримання знань, необхідних для формування і гарантування якості та безпечності товарів упродовж товароруху, розроблення, впровадження та підтримування функціонування систем управління якістю та безпечністю товарів. Микола Поцелуйко провів вступний інструктаж для слухачів, ознайомив із органолептичними методами дослідження якості продовольчих товарів та приладами для визначення фізико-хімічних показників.

Приєднуйтесь до нашої команди експертів. Озброєний знаннями – значить захищений!

 

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

 

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення