Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

2-го березня викладач Куракіна Олена Віталіївна у групі 204-Ф провела відкрите заняття - лекцію з предмета «Історія: Україна і світ» на тему: «Україна: труднощі та здобутки державного будівництва».

У  ході заняття Олена Віталіївна продемонструвала глибокі знання з предмета, вміння використовувати інформаційно-комунікаційні  технології навчання, технології випереджаючого навчання та інтерактивні методи, з метою розвитку критичного мислення здобувачів освіти і глибокого засвоєння ними навчального матеріалу. 

Виклад матеріалу здійснювався послідовно, з дотриманням структури заняття і супроводжувався презентацією й великою кількістю прикладів, що дало можливість здобувачам освіти узагальнити та закріпити знання з теми, сформувати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти, діяльність осіб, визначати роль людського фактору в історії.

Куракіна О.В. провела відкрите лекційне заняття на високому науково-методичному рівні.

 

Оксана Погоріла, методист

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення