Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

Фінансова складова – один із найважливіших аспектів людської діяльності. Це стосується як приватних осіб, так і окремих організацій, компаній і підприємств. Грамотне управління грошовими ресурсами вимагає певних знань, навичок і досвіду, якими володіють представники професії фінансист.

Фінансист – одна з найпрестижніших професій сучасності. Фахівці цієї сфери діяльності досить високо цінуються за умови їх високої кваліфікації, є затребуваними не лише у великих компаніях та на виробництвах, але і як консультанти приватних осіб.

 З метою ознайомлення студентів 1 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  з майбутньою професією викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Світлана Іванова  і Лілія Чайка  провели віртуальну подорож у Світ фінансів. Студенти ознайомилися з перевагами обраної ними професії, професійними навичками та якостями,  якими повинен володіти успішний спеціаліст. Викладачі акцентували увагу на тому, що фахівці  сфери фінансів можуть працювати як в банку, так і в страховій компанії, як у кредитній організації, так і в інвестиційній компанії, а також мати власний бізнес. Тому  фахівці цієї галузі можуть у будь-який час знайти вигідне місце роботи.

Здобувачі освіти отримали мотивацію до вивчення фахових дисциплін, а здобуті теоретичні знання будуть застосовувати в майбутньому у  професійній діяльності.

Бажаємо першокурсникам ставити цілі та досягати їх!

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних

та облікових дисциплін

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
Вчора о 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення