Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

13 листопада 2019 року  викладачі облікових дисциплін Лісовська Н.В. та Талько Т.В. в рамках декади циклової комісії   провели  гру- вікторину «Бухгалтер – запорука професійного успіху»  серед студентів І курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Мета вікторини – розвиток у здобувачів освіти  інтересу  до своєї професії, її історії; розвиток уміння працювати в групі; вдосконалення навиків розумової діяльності в умовах обмеженого часу, а також у режимі «мозкового штурму».

Вікторина проходила в 4 етапи. Серед завдань були  питання на кмітливість, розв'язання нестандартних задач, конкурс презентацій «Бухгалтер – очима студента».

Завдання гри-вікторини  спрямовані на розвиток логічного мислення, кмітливості, точності, виховання у здобувачів освіти  ділової і професійної активності та  формування здатності працювати в колективі і самостійно, приймати професійні рішення.

Активність першокурсників  довела, що такі види роботи,  як    розгадування загадок на тему майбутньої професії, вибір зайвого слова, яке не підходить за значенням,   не лише дозволили здобувачам освіти   детальніше познайомитися з майбутньою професією, але й звеселили присутніх та додали яскравих фарб до чудової атмосфери, що панувала в аудиторії.

Проведення гри-вікторини та її результати переконали присутніх, що вивчати фахові дисципліни можна й у цікавій ігровій формі, а активність здобувачів освіти,  інтерес до обраної професії й жага до перемоги стали цьому незаперечним підтвердженням.

 

Талько Т.В. викладач облікових дисциплін

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
Вчора о 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення