Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

    З  27 вересня по 9 жовтня 2018 року   відбулася  декада  здорового способу життя.Успортивному залі  та  на спортивному майданчику  коледжу    проведені  змагання  з  дартсу,  настільного  тенісу,  шахів та шашок,  у яких  взяли участь  студенти  усіх  груп коледжу.

У змаганнях з дартсу перемогу вибороли:

І місце - Пивоваров Владислав  (гр.204-М);

ІІ місце – Ніцкевич Віталій (гр.202-О);

ІІІ місце -  Марченко Микита (гр.102-О).

У змаганнях з настільного тенісу переможцями стали:

         Серед юнаків І курсу:

І місце –  Вашуленко  Денис (гр.107-К);

ІІ місце – Андрійчук Данило (гр.107-К);

ІІІ місце –  Остапчук Сергій (гр.102-О).

         Серед юнаків ІІ курсу:

І місце – Саплін Антон (гр.207-К);

ІІ місце – Ткаліч Давид (гр.206-К);

ІІІ місце – Робак Владислав (гр.206-К).

         Серед юнаків ІІІ та ІУ курсу:

І місце -  Мельник Владислав (гр.210-Т);

ІІ місце –  Савчук Михайло (гр.307-К);

У змаганнях з шахів  перемогу здобули:

І місце – Пригорницький  Євгеній (гр.308-К);

ІІ місце – Писанець   Єгор (гр.203-Ф);

ІІІ місце -  Ткач  Володимир (гр.106-К).

У змаганнях з шашок  переможцями стали:

І місце – Мінзар  Костянтин (гр.106-К);

ІІ місце – Пархомчук  Владислав (гр.102-О);

ІІІ місце – Буяло  Павло (гр.205-Т).

2 та  9  жовтня  на спортивному майданчику Ірпінської ДЮСШ  відбулися  змагання з міні-футболу за Кубок  директора коледжу, у яких взяли участь збірні команди усіх спеціальностей.

Перемогу отримали:

І місце – збірна команда спеціальності «Обслуговування компютерних систем та мереж»;

 ІІ місце – збірна команда спеціальності «Облік і оподаткування»;

ІІІ місце – збірна команда спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Бажаємо всім учасникам змагань подальших досягнень у житті та спорті!

Ірина Снісар,

 

керівник фізичного виховання

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення