Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

15 червня на економічному відділенні відбувся День відкритих дверей, який пройшов у режимі online. На початку заходу до майбутніх  абітурієнтів звернулася завідувачка відділення Наталія Лісовська, яка  наголосила на тому, що освітній процес у коледжі здійснюється за освітньо-професійними програмами, що відповідають сучасним вимогам фахової передвищої освіти, новітнім методикам.

Голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Світлана Іванова у своїй відеопрезетанції розповіла про спеціальності, за якими заклад освіти готує фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. А також зазначила, що «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» –  це сучасні престижні спеціальності, здобувши які випускник  може знайти своє місце у професійній діяльності.

Від імені студентського самоврядування учасників заходу привітала голова студентської ради Ангеліна Міколенко. У своїй презентації вона продемонструвала, що кожен студент у нас може реалізувати свої можливості, проявити активність. А також зосередила увагу учасників Дня відкритих дверей на організації відпочинку та студентському дозвіллі в коледжі.

Відповідальний секретар приймальної комісії  Оксана Погоріла  ознайомила майбутніх потенційних абітурієнтів з новаціями вступної кампанії 2022 року, детально зупинилася на строках прийому заяв та документів. А також наголосила,  що важливим моментом вступу у 2022 році є індивідуальна усна співбесіда та мотиваційний лист.

Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!

 

 

Наталія ЛІСОВСЬКА,  

завідувачка економічного відділення