Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

1 вересня у актовій залі коледжу  з дотриманням усіх протиепідемічних заходів відбулася зустріч першокурсників із адміністрацією коледжу, знайомство з класними керівниками, одногрупниками замість традиційних урочистостей, що завжди відбувалися  в останні дні серпня, через карантинні обмеження.

Захід відкрила директорка коледжу Наталія Володимирівна Ільченко, яка привітала першокурсників із початком навчання, побажавши їм здоров’я, наснаги, успіхів і досягнень у навчанні. Директорка ознайомила першокурсників з основними вимогами щодо організації освітнього та виховного процесу, особливостями навчання в умовах карантину. Також наголосила на ролі наставників академічних груп у процесі навчання.

Вікторія Сова, заступник директора з навчальної роботи, закцентувала увагу першокурсників на питаннях організації і проведення освітнього процесу, стипендіального забезпечення та значення відвідування занять студентами. Помічником студента є сайт коледжу, на якому висвітлюються як нормативні документи, так і актуальні новини з життя колективу закладу.

Заступник директора з виховної роботи Андрій Сиротенко підняв питання дозвілля, спортивного життя, гурткової роботи і художньої самодільності.

Першокурсники уважно та з хвилюванням слухали виступаючих.

Результатом зустрічі є не тільки розгляд питань освітнього та виховного процесу, а й усвідомлення студентами-першокурсниками того, що у коледжі важлива думка кожного з них.

Зустріч з нагоди Дня знань була завершена колективним виконанням  пісні «Зоря юності» (сл. Миколи Луківа, муз. Олександра Бурмицького), що стала  гімном навчального закладу.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення