Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі Вінник І.В. та Фе­досєєва Н.І. про­ве­ли за­нят­тя-ек­с­курсію в умо­вах ви­роб­ни­чо­го підприємс...
12 березня 2020, 20:30
До 3 квітня 2020 ро­ку нав­чаль­ний про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
11 березня 2020, 21:47
На­пе­ре­додні 8 Бе­рез­ня, 6 бе­рез­ня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В., Іва­нен­ко Н.В, Ясінсь­кий О.В. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Ви­датні жінки-...
10 березня 2020, 22:08
5 бе­рез­ня 2020 ро­ку відбув­ся кон­курс ви­раз­но­го чи­тан­ня творів Та­ра­са Шев­чен­ка «Як­би ти нас, Та­ра­се, чув…»
10 березня 2020, 22:07
Всі новини

На виконання постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до наказу МОН України від 16.03.2020 №406 та з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» з 12 березня по 3 квітня здійснює освітній процес у дистанційному форматі.

Доступ до дистанційного навчання надається через навчально-інформаційний портал «Moodle»: https://iekportal.com.ua/.

Для організації освітнього процесу викладачі також використовують:

  • он-лайн платформи: Prometheus, EdEra, iLearn, VUM-оnline, GoogleClassroom, GoogleDrive;
  • інтернет-ресурси: vseosvita.ua, naurok.com.ua, pidruchnyk.com.ua, formula.com.ua, zno.osvita.ua, zno.ua, vse-kursy.com, onlinetestpad.com тощо.
  • групи/спільноти у Вайбер/Телеграм/Фейсбук;
  • сервіси та програми для забезпечення проведення вебінарів та відеоконференцій: ZoomVideoCommunications, Discord, MyOwnConference, Skype.

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають можливість опанувати навчальний курс Мережевої академії CISCO «Вступ до інтернету речей».

Працюючи та навчаючись дистанційно – дбаємо про життя і здоров’я кожного з нас!

Залишаємось вдома! Будьмо соціально відповідальними!

 

Адміністрація