Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

03 червня під головуванням директора коледжу Ільченко Н.В. пройшло засідання адміністративної ради коледжу, на якому було підбито підсумки роботи за минулий тиждень та розглянуто актуальні  питання щодо навчально-виховної і  господарської діяльності колективу коледжу.

Зокрема, Наталія Володимирівна подякувала всім викладачам, співробітникам, студентам, які взяли участь в організації і проведенні надзвичайно важливих заходів – Дня університету з нагоди 121 річниці з дня заснування НУБіП України (31 травня) та Дня зустрічі випускників (01 червня).

Завідувачі відділень Лісовська Т.А., Семененко Т.А. проінформували про результати виробничої практики студентів. Всі студенти успішно виконали програму практики та допущені до захисту звітів. Розпочалася екзаменаційна сесія у студентів випускного курсу. Директор коледжу наголосила на необхідності дотримання чинних нормативних документів, зокрема Положення про проведення заліків і екзаменів. Щодо атестації випускників – екзаменаційна документація підготовлена та затверджена відповідно до термінів, розклад екзаменів оприлюднений на сайті коледжу.

У центрі уваги керівництва коледжу залишається питання співпраці з роботодавцями та з відповідними кафедрами НУБіП України. Дано доручення Погорілій О.І., завідувачу навчально-виробничої практики, щодо укладання договорів про стратегічне партнерство з роботодавцями, а головам випускових циклових комісій – щодо формування дієвої ради роботодавців в розрізі спеціальностей.

Голови циклових комісій повідомили про стан роботи із завідувачами відповідних кафедр університету щодо напрямів співпраці.

Відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І. доповіла про стан підготовки до роботи приймальної комісії, адже вже з 01 липня починається прийом документів від вступників. А завідувач навчальної лабораторії Вдович В.Г. отримала доручення щодо організації прийому документів для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра на міжкафедральну навчальну лабораторію на базі коледжу.

На засіданні була присутня директор Ірпінського академічного ліцею НУБіП України Ірпінської міської ради Березинець С.К. 07 червня відбудеться День відкритих дверей ліцею і коледж теж долучиться до цієї справи.

Наразі тривають поточні ремонти приміщень, але ще багато треба зробити, тому завідувачам господарством навчальних корпусів та гуртожитку терміново  необхідно подати плани ремонтних робіт.

          Учасники засідання, серед яких були і члени студентської ради коледжу,  прийняли відповідні рішення.

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення