Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

      З метою поглиблення знань з історії Ірпінського краю, 8 вересня 2021 року класний керівник Людмила Черненька з групою 202-О відвідали  Ірпінський історико-краєзнавчий музей.   

        Під час екскурсії студенти ознайомилися з історією створення музею, який було відкрито 4 жовтня 1987 року, на день Ірпеня, та його експозиціями:

  •  діарама «Річка Ірпінь»;
  • «Археологічні знахідки»;
  • «Історичний побут Приірпіння»;
  • «Приірпіння в роки Другої світової війни»;
  • «Приірпіння в післявоєнний період»;
  • «Приірпіння сучасне»;
  • «Літературно-мистецьке Приірпіння».

 

      Анатолій Зборовський, директор музею, провів екскурсію, детально розповів про кожну експозицію. Виставкова діяльність знайомить відвідувачів з життям і творчістю видатних земляків, поглиблює знання історії краю в контексті історії України, виховує патріотичні почуття. Студенти ознайомилися з історією Ірпеня, його становленням і розвитком як міста та видатними особистостями, які внесли свій вклад у розвиток міста.

       Музей приваблює відвідувачів розкриттям історії краю, що показує його роль в житті України. Постійна експозиція музею висвітлює історію міста Ірпеня і підпорядкованих йому адміністративно селищ міського типу: Ворзеля, Гостомеля і Коцюбинського.

       Виховна година-екскурсія викликала у студентів інтерес і бажання продовжити знайомство з пам’ятками історії, культури та видатними людьми рідного краю.

 

 Людмила Черненька,

                              класний керівник

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення