Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

17 та 20 червня 2022 року відбулася атестація студентів спеціальності 072 «Облік і оподаткування» груп 301-О, 302-О, 209-О,  яка була проведена з використанням навчального середовища Moodle з відеофіксацією через додаток Zoom.

Перед початком атестації до випускників з вітальним словом звернулася доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, кандидат економічних наук Наталія Кузик, голова екзаменаційної комісії, яка побажала їм максимально зосередитись на виконанні завдань і успішно скласти іспит. Бути впевненими у своїх силах та не зупинятися на досягнутому. А також запросила на навчання до університету.

Підсумки проведеної атестації показали, що більшість студентів опанували спеціальні компетентності з фахових дисциплін.

За високий рівень теоретичних знань, уміння застосувати отримані теоретичні знання на практиці екзаменаційна комісія рекомендувала на отримання дипломів з відзнакою таких студентів: Ліну Недашківську, Катерину Лісовську,  Анастасію Павлушко, Анастасію Скрипник,  Анну Храміхіну.

Бажаємо випускникам професійних успіхів та подальшого кар’єрного зростання!

 

Наталія ЛІСОВСЬКА,  

завідувачка економічного відділення